חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח | מצגת

חשיבות עטלפי חרקים לשיפור ופיתוח חקלאות בת-קיימא – 2013

דו"ח מסכם למחקר ומצגת


מספר מחקרים הולך וגדל מורה כי לעטלפים הניזונים מחרקים חשיבות רבה בבקרה של אוכלוסיות חרקים מזיקים במערכות חקלאיות מגוונות הכוללות מטעים ושדות גידול שונים. אומדנים שונים מצביעים כי תרומת העטלפים כמוסתי גודל אוכלוסיות חרקים מזיקים עשויה לנוע בין 3.7 ל-53 ביליון דולרים לשנה. סדרת העטלפים, שהיא מבין הסדרות הגדולות ביותר במחלקת היונקים, מיוצגת בישראל על ידי כ-32 מינים שונים הנפוצים בכל אזוריה. עטלפים בישראל משחרים במגוון גדול ביותר של בתי גידול טבעיים וחקלאיים. עם זאת, מספר מועט למדי של מחקרים בחנו את תרומת העטלפים כספקי שירותים אקולוגיים למערכות חקלאיות. במחקר זה הערכנו את עושר מיני העטלפים ופעילותם באמצעות ניטור קולי בשפלת יהודה וצפון הנגב, אזור המשלב בין שטחים טבעיים לשטחים חקלאיים. בחרנו 58 חלקות דיגום אשר כללו חלקות טבעיות, מטעי הדרים, כרמי זיתים, מטעי אפרסקים, תפוחים, שקדים, כרמים וגידולי שדה של סלק ואבטיחים. בנוסף אספנו מידע מרחבי כגון המרחק למקור מים, המרחק לישוב ורמת הריסוס בחלקות השונות. הנחנו כי פעילות העטלפים ועושר המינים יגדלו ככל שהטרוגניות בנקודת הדיגום תהייה גבוהה יותר וסביבתם של נקודות תכלול כתמי נוף חקלאי וכתמי נוף טבעי בהשוואה לנוף חקלאי חד-גוני. כמו כן, הנחנו כי פעילות עטלפים ועושר המינים יעלו כאשר בקרבת השטחים החקלאיים יהיו אלמנטים נופיים כגון אתרי לינה או מקורות מים (שעשויים לספק לעטלפים מי שתיה) ותרד עם הקרבה לישובים. בין עשרה לאחד עשר מינים של עטלפי חרקים שיחרו בשטח המחקר כאשר תשעה מהם מוגדרים כמינים בסכנת הכחדה בדרגות שונות. ממצא זה הינו בעל חשיבות להכרה כי גם שטחים חקלאיים חשובים בשמירה על אוכלוסיות עטלפים מוגנים. תוצאות המחקר מורות כי למידת ההטרוגניות כמו גם למרחק מגוף המים ואיכות המים השפעה חיובית על עצמת פעילות העטלפים ועל עושר המינים. מאידך, לקרבה לישוב ולרמת הריסוס השפעה שלילית על עצמת פעילות העטלפים ועל עושר המינים.
לכן המחקר הנוכחי מצביע על מספר אלמנטים נופיים פוטנציאלים אשר באמצעות מניפולציה שלהם ניתן יהיה להגביר את עוצמת פעילות העטלפים ואולי גם את עושר המינים בשטח החקלאי ואגב כך לקדם את הממשק החקלאי לכיווני חקלאות בת-קיימא.