יום העיון השנתי ה-11 של נקודת ח"ן – 2013


10/02/2013
הקריה החקלאית, בית דגן

נערך ביום רביעי, 2 באוקטובר 2013, כ"ח בתשרי תשע"ד, הקריה החקלאית, בית דגן

בתכנית

08:15 – הרשמה

08:45 – פתיחה: מר רמי כהן – המנהל הכללי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר; מר חנן בזק – מנהל שה"מ

09:00 – ד"ר אביחי פרל- המדען הראשי, משרד החקלאות: חקלאות, סביבה וביוטכנולוגיה – איך הכול מתחבר

09:20 – קרן קלס, רכזת התכנית לשירותי מערכת אקולוגית (התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע): תכנית הערכת מערכות במארג

10:00 – Prof. James Bullock, Centre for Ecology & Hydrology: Managing and Restoring Biodiversity and Ecosystem Services in Agricultural Landscapes

11:00 – הפסקת קפה

11:15 – ד"ר תמר קיסר: גידול צמחים צופניים בשולי כרמים לשימור מגוון הפרזיטואידים, כאויבים טבעיים להדברה ביולוגית

11:45- מר שאול צבן: כלים כלכליים להערכת נכסי סביבה: סקירה השוואתית והמלצות ליישום למקבלי ההחלטות בישראל

12:15 – פרופ' כרמי קורין: חשיבות עטלפי חרקים לשיפור ולפיתוח חקלאות בת-קיימא

12:45 – ארוחת צהריים קלה

13:45 – שחר רגב: השפעת חקלאות מטעים לעומת חורש טבעי על חברת העטלפים בגליל העליון: ניתוח מקרה מבחן

14:15 – ד"ר יואב מוטרו: המלחמה בארבה – שיקולי יעילות ושיקולים סביבתיים

14:45 – הפסקה

15:00 ד"ר ליאורה שאלתיאל-הרפז: השפעת ממשק ידידותי על המגוון הביולוגי בשטחים חקלאיים ועל היבול ואיכותו

15:30 ד"ר יהושע מירון: גידול ספלריה למספוא ובחינת ערכה התזונתי עבור כבשים ובקר לחלב

16:00 דיון מסכם – פרופ' אבי פרבולוצקי – ראש הוועדה המקצועית, נקודת ח"ן; פרופ' יורם קפולניק – מנהל מינהל המחקר החקלאי; מר חנן בזק – מנהל שה"מ

16:30 סיום משוער


תכנים