חזרה לתוצאות חיפוש

תמורות כלכליות-חברתיות במרחב הכפרי בתקופה של שינויים במדיניות החקלאית