חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח

שינויים באופי החקלאות והכפר עמדות של תושבי המרחב הכפרי באזור המרכז

דוח מסכם


היישוב הכפרי בארץ והשטחים החקלאיים במרחב הכפרי עוברים תמורות רבות בשני העשורים
האחרונים. המרחב הכפרי באזור המרכז נחשף ללחצי פיתוח כבדים ביותר, כאשר ללחצים אלו
השלכות מרחיקות לכת הבאות לידי ביטוי בשינוי בדפוסי התעסוקה ובייעודה של קרקע חקלאית
למטרות עסקיות לא חקלאיות. בתגובה למגמות אלו חלו במערכות התכנון הארצי והמחוזי
שינויים, שעיקרם חיזוק השמירה על שטחים חקלאיים כפתוחים תוך דגש על נושאי סביבה, נוף
ותיירות כפרית (ת/מ/א 31 , ת/מ/א 35 , ת/מ/מ/ 21/3 ). לצורך ניהול יעיל של המקרקעין במרחב
הכפרי ומימוש מדיניות השמירה על הייעוד החקלאי ועל הנוף הכפרי, חשוב להבהיר את
עמדותיהם והתייחסותם של תושבי המרחב הכפרי בנוגע לעתידו בכלל, ולתנאים הנדרשים
להמשך הפעילות החקלאית, בפרט.