חזרה לתוצאות חיפוש

שימוש ברשתות נגד חרקים להגנת מטע גלעיניים אורגני מפני מזיקים – 2008

מעט מאוד ידע קיים היום לגבי היכולת לגדל עצי פרי נשירים תחת ממשק אורגני ולעמוד באתגרים שמציב גידול כזה מבחינת ההתמודדות עם מזיקים ומחלות. בנוה יער הוקם מטע אפרסק אורגני הנמצא כעת בשנתו השלישית שמטרתו להבין, לצפות ולהתמודד עם הבעיות העיקריות בגידול אורגני של מטע עצי פרי גלעיניים. המטע מורכב על גבי כנת 677.GF שניטעה מראש והורכבה בתחילת האביב בזן האפרסק 'סוולנג'. לפני הנטיעה הוטמן קומפוסט בתוך הגדודיות, עליהן ניטעו העצים. הגדודיות כוסו ביריעת ניילון שחור לבן במטרה להקל על הטיפול בעשבייה ולהקטין את התנדפות המים. מתחת ליריעות הונחה מערכת השקיה בטפטוף. דונם אחד של המטע כוסה בבית רשת שקופה מסוג 17 מש, דונם שני של המטע כוסה ברשת 25 מש אופטינט ודונם שלישי של המטע לא כוסה כלל. המטעים המכוסים נמצאים באופן תמידי תחת הרשתות ללא אוורור או פתיחה. המטע מטופל בממשק אורגני. הוקמה קבוצת חוקרים המכסה שטחי מחקר רב תחומיים [...]. בתוך בתי הרשת ומחוצה להם נערך מעקב אחר מדדי צימוח, פוטוסינתזה, פרי, תנאי המיקרו-אקלים (לחות, טמפרטורה ורוח) וכן עצמת אור והרכבו לאורך השנה. פותח פרוטוקול ייחודי למעקב רציף ולניטור של התפתחות מחלות, מזיקים ואקולוגיה של אוכלוסיות. המעקב החל מהנטיעה. נמצאו הבדלים משמעותיים במדדי הגדילה של הצמחים והיבול בתנאי הגידול השונים וכן נמצאו הבדלים מהותיים בהופעה של מזיקים ומחלות בין שני בתי הרשת ובינם לבין המטע הפתוח. הבדלים אלה דורשים המשך לימוד על בסיס רב שנתי והתאמה לממשק אורגני. באופן מפתיע לא סבל המטע המכוסה מבעיות פיטופתולוגיות משמעותיות. תוצאה זו נובעת כנראה מהשילוב המוצלח בין הכיסוי ברשת לחיפוי הקרקע ביריעה. הממצאים החדשים הוזנו למחשב במטרה לנסות ולמצוא בהמשך המחקר מתאם בין תנאי מיקרו-אקלים, יבול, איכות פרי והופעת מזיקים ומחלות. כמו כן נתוני התפתחות המזיקים והמחלות ישמשו למעקב ואיתור מוקדי הנזק, אבחון הסיבות האפשריות והכנת מודל לצפייה וטיפול במהלך עונת הגדילה.