חזרה לתוצאות חיפוש

שימוש בקומפוסט להפחתת מחלות קרקע בשושן לונגיפלורם

בשנים האחרונות, עם הפסקת היתר השימוש במתיל ברומיד כחומר לחיטוי קרקע, נצפה פחת ביבול הפרחים והבצלים בשושן פסחא. ידוע מהספרות שקומפוסט המשמש כמטייב קרקע יכול גם להפחית מחלות קרקע. חלק ממטרות הניסוי היו לבדוק אם תוספת קומפוסט כמטייב קרקע, כתורם לפוריות הקרקע וכמדכא מחלות קרקע, עשוי לשפר את כמות ואיכות הפרחים והבצלים של שושן פסחא מזן וויט הבן. הניסוי בוצע במשק פרחי לב הזהב במושב משמרת בבצלי שושן מזן וויט הבן. בשנה הראשונה נבדקה השפעת תוספת קומפוסט בכמות של 7.5 מ"ק /דונם. תוספת הקומפוסט ניתנה בשני מועדים: לפני חיטוי הקרקע ולאחר חיטוי הקרקע. גל הפריחה הראשון פרח בכמות ואיכות גבוהים בשני מועדי פיזור הקומפוסט וגם בביקורת. גל הפריחה השני הניב יבול בכמות ואיכות נמוכים אך הטיפול של הצנעת הקומפוסט אחרי החיטוי נבדל לטובה באופן מובהק בהשוואה לביקורת ולהצנעת הקומפוסט לפני חיטוי. בשנה השנייה נבדקה השפעת תוספת קומפוסט בכמויות של 5, 7.5, 10 מ"ק/דונם שניתנו לאחר חיטוי הקרקע. בגל הפריחה הראשון היה יתרון לטיפולי הקומפוסט שהתבטא באיכות הפרחים ובהשוואה לכמות המרבית (10 מ"ק/דונם) ההבדל היה מובהק. יתרון זה לא המשיך לשלב השני של יבול הבצלים שהיה דומה בכל הטיפולים, אם כי היה הבדל מסוים לטובת כמות הבצלים עם שורשים בטיפול 10 מ"ק/דונם בהשוואה לזה שהתקבל בטיפול 5 מ"ק/דונם.