חזרה לתוצאות חיפוש

שימוש בממשק אי פליחה ותוספת בוצת שפכים להגדלת רווחיות של גידולי בעל ושימור קרקע בצפון הארץ

אירועי גשם גדולים המתרחשים מפעם לפעם באזור הגליל התחתון גורמים לאירועים שיטפוניים ואירועי סחף במורד אגן ההיקוות. היפותזת המחקר הייתה שעיבוד אי-פליחה בשטחים חקלאים במעלה אגן ההיקוות יוכל למנוע אירועים אלה. מטרת המחקר העיקרית הייתה ללמוד את השפעת ממשק אי-פליחה בשדה פלחה עם קרקע כבדה בצפון הארץ על התכונות הפיסיקליות של הקרקע וכמויות הנגר והסחף בחורף. ניסוי מעבדה לקביעת ערכי מיגוג, תפיחה ומוליכות הידראולית נעשו בקרקעות שונות. ניסוי שדה נערך בשטח פלחה בקיבוץ לביא, וכלל שני טיפולים ראשיים, ממשק פליחה ואי-פליחה, ושלושה טיפולים משניים, 1)ביקורת - ללא תוספת בוצה, 2) תוספת 5 מ"ק/ד' של בוצת שפכים שפוזרה על פני הקרקע, ו-3) תוספת אותה כמות בוצה שפוזרה על פני הקרקע, והוצנעה עם העיבוד. בחלקות ניסוי השדה, מספר הנבטים שנבטו ושרדו תקופת יובש נספרו, תכולת הרטיבות הנפחית בקרקע נקבעה וכמויות הנגר נאספו ונמדדו בחלקות השונות. בדו"ח הסכום מוצגים התוצאות של טיפול פליחה ואי פליחה ויישום בוצת שפכים למשך 4 שנים רצופות.