חזרה לתוצאות חיפוש

שילוב כנות עמידות לכנימת דם בממשק ההדברה הידידותי במטעי התפוח

כנימת הדם היא מזיק כלכלי ספציפי של עצי התפוח המתפתחת בנוף ובשורשים. התפתחותה בנוף גורמת לנזק כמותי ואיכותי בפרי והתפתחותה בשורשים פוגעת בחיוניות העצים. הדברתה בכל מטעי התפוח מבוססת על שימוש בקוטלי חרקים. במחקר זה, נבדקה רמת העמידות של כנות שונות כחלק מפיתוח ממשק ידידותי ללא קוטלי חרקים. מסקנות והמלצות – ניתן ליישם את התוצאות החיוביות באשר לעמידות 106 ולמנוע את השתרשותה במטע. נדרש לבדוק את השפעת הכנה העמידה על הרוכב ולחקור את האפשרות לעשות שימוש בנדיפים במטרה להשפיע על התנהגות הכנימה.