חזרה לתוצאות חיפוש

צמחיית כיסוי ככלי לשימור המגוון הביולוגי: שקלול שירותי מערכת חיוביים ושליליים של פרוקי רגלים בפרדס – 2014

החקלאות המודרנית האינטנסיבית ושיטות העיבוד הנלוות אליה הן גורם משמעותי בדילול המגוון הביולוגי, הן של החי והן של הצומח. השיפעה ומגוון המינים של פרוקי הרגליים מראים רגישות גבוהה לשיטות עיבוד מונוקולטוריות אינטנסיביות. פגיעה במגוון המינים ובשפעת פרוקי הרגליים מובילה לירידה ביכולת ההדברה הביולוגית הטבעית של מזיקים עלי ידי אויביהם הטבעיים, באם אלו חרקים טורפים או פרזיטואידים. הירידה ברמת ההדברה הביולוגית מובילה לתלות הולכת וגדלה בחומרי הדברה. גידולי ההדר הובאו לראשונה למזרח התיכון על ידי סוחרים מדרום מזרח אסיה סביב שנת 300 לפנה"ס. בתחילה הם לא גודלו כגידול חקלאי משמעותי, אך החל משנת 300 לספירה ישנן עדויות לקיומם של פרדסי הדרים רחבי ידיים באזור. בתקופה המודרנית תפסה תעשיית פרדסנות ההדר באגן הים התיכון תפקיד נכבד בשוק ההדרים העולמי, והיא אחראית לכ 20% מסך יבול ההדרים העולמי. המוצר העיקרי בתעשיית הפרדסנות באגן הים התיכון הוא פרי הדר טרי לייצוא. כתוצאה מכך איכות הפרי, המושפעת רבות מפגעי מזיקים, היא בעלת חשיבות כלכלית מכרעת לתעשייה זו. מגוון גדול של נגעים גורמים לנזקים משמעותיים בפרדסי ההדר. מהחשובים שבנגעי ההדר הם החרקים המזיקים והאקריות המזיקות. במשך שלושת העשורים האחרונים מתחלפת הדוקטרינה השולטת בפרדסנות באגן הים התיכון (כמו גם באזורים שונים ובגידולים שונים) מדוקטרינה של הדברה כימית לדוקטרינה של הדברה משולבת (IPM) הכוללת שילוב בין שיטות כימיות, שיטות ביולוגיות ושיטות עיבוד מדכאות מזיקים. לפרוקי הרגליים שמורים מספר תפקידים חשובים ביותר במערכת האקולוגית. בין תפקידים אלו ניתן למנות פירוק חומר אורגאני, מתן שרותי האבקה, שימוש כגורם מזון משמעותי לתמיכה בגורמים שונים בשרשרת המזון ואספקת שרותי הדברה ביולוגית, הן של מזיקים והן של צמחייה. Losey במאמרו, מעריך את ערכם הכלכלי של שירותי המערכת האקולוגית המוענקים בצורה טבעית על ידי חרקים בארה"ב, כשווי ערך ל-57 מיליארד דולר לשנה. מתוך סכום זה מוערכים שרותי ההדברה הביולוגית הטבעית על ידי חרקים בכ-4.5 מיליארד דולר לשנה. מספרים אלו מצביעים על כך שמציאת דרכים לשימור מגוון מיני החרקים, גם בסביבת חקלאות אינטנסיבית, היא משימה עם ערך כלכלי מובהק, בנוסף לחשיבותה האקולוגית. במחקר זה נבחנו היתרונות הגלומים בשימוש בגידולי כיסוי שונים בפרדסי הדר לשם שימור מגוון מינים של פרוקי רגליים ושל צמחייה, כמו גם השפעת גידולי הכיסוי על שירותי ההדברה הביולוגית הטבעית בפרדס בעזרת אויבים טבעיים.