חזרה לתוצאות חיפוש

פתרון סביבתי לסילוק שפכי בתי בד תוך יישומם במטעים אורגניים

שפכי בתי בד (ע'קר) הינם רעילים לצמחים ולסביבה והיעדר טיפול בהם כבר גרם בעבר לזיהום מקורות מים שפירים. הפתרונות שהוצעו עד כה יקרים וברב המקרים אינם מעשיים. מטרות המחקר: בחינת יעילות השימוש בע'קר להדברת עשבים במטעים אורגניים, בהם אין חלופות כימיות למלחמה בעשבים. הערכת פוטנציאל הפיטוטוקסיות של ע'קר לזית, כגידול מטע מייצג. הערכת קצב הפירוק והסיכון לנדידת מרכיבים שאריתיים של ע'קר אל מתחת לבית השורשים. הערכת ערכו האגרונומי של ע'קר, כספק יסודות הזנה. שיטות ומהלך העבודה: נבחנו שיטות יישום ומינונים שונים למניעת הצצה ולהדברה של סוגי עשבים שונים. נבדקו רעילות קרקע, תכולת פנולים ומדדים כימיים נוספים בקרקעות כרמי זית ברביבים ובנווה יער, לאחר פיזור ע'קר. בוצעו ניסויי הדגרה של ע'קר עם קרקעות להערכת קצב המינרליזציה שלו. תוצאות עיקריות: הודגמה יכולתו של ע'קר לעכב נביטת עשבים והתפתחות הנבטים שחמקו. תיחוח לאחר ההצנעה משפר את טיב בקרת העשבייה. נמצא כי בקרקע רביבים יש חדירת רכיבי ע'קר לעומק של כמטר, דבר המחייב נקיטת אמצעי זהירות באזורים בעלי רגישות הידרולוגית. הודגמה תרומתו ההזנתית של הע'קר. מסקנות והמלצות לגבי יישום התוצאות: בשלב זה מומלץ להגביל את יישום הע'קר לאזורים בעלי רגישות הידרולוגית נמוכה ולמינון שלא יעלה על 8 מ"קדונםשנה.