חזרה לתוצאות חיפוש

עידוד אויבים טבעיים של קמחית הגפן בכרם והשפעתו על צמצום הנזקים

רקע: קמחית הגפן גורמת בכרמים לנזק קשה. הנזק הישיר – לכלוך, משמעותי בעיקר לענבי מאכל אך ברמות גבוהות פוגע גם בענבי יין. הנזק העקיף נובע מהיות הכנימה נשאית של וירוסים הגורמים למחלת קיפול העלים ולמחלת ניקרונות. וירוסים אלה מהווים כיום בעיה בכרמים בישראל, יין ומאכל, בהתאמה ופוגעים בכמות היבול ובטיבו. יעילות החומרים להדברת קמחית הגפן פוחתת. לקמחית בישראל מספר מיני אויבים טבעיים הנפגעים במשטר ההדברה הקונבנציונלי. יתכן והנמלים בכרם מעצימות את הנזק במישרין ע"י הפצת הקמחיות, ובעקיפין ע"י הפרעה לפעילות האויבים הטבעיים של הקמחיות. מטרות המחקר בתקופת הדו"ח: א. בדיקת ההשפעה של טיפול מוקדם (לפני עליית אוכלוסיית הקמחיות) בקונפידור על אוכלוסיית הקמחיות תחת משטרי ההדברה השונים – אורגני וקונבנציונאלי באזורים שונים. ב. בדיקת ההשפעה של תיגבור אוכלוסיית האויבים הטבעיים ע"י פיזור יזום של צרעות טפיליות מהמין Anagyrus pseudococci לפני זמן הפעילות של הצרעה הקיימת בשטח. ג. המשך מעקב רב שנתי אחר האוכלוסיות בכרמים ומחזורי החיים של הקבוצות השונות- קמחיות, צרעות טפיליות, טורפים ונמלים בכרמים במשטר הדברה אורגני וקונבנציונאלי באזורים שונים. ד. בדיקת יעילות חומרי הדברה לקמחיות. ה. מיפוי נגיעות הגפנים בוירוס קיפול העלים בכרמים לקביעת צורת וקצב התפשטות הוירוס. שיטות: נבחרו ששה כרמי יין מסחריים: כרם אורגני וכרם קונבנציונאלי בכל אחד משלושה איזורים ברמה"ג (בדרום, במרכז ובצפון) וכרם מאכל בלכיש. בכרמים בגולן מוצבות מלכודות לזכרים של הקמחית, מלכודות לאויבים טבעיים ומתבצע ניטור של קמחיות ונמלים בכל חלקי הגפן אחת לחודש לאורך כל העונה. בכרמים הקונבנציונאלים ניתן טיפול מוקדם של קונפידור בחלק מהחלקה ותיגבור ע"י פיזור יזום של צרעות טפיליות בחלק מהחלקה. נערך ניסוי הדברה ובו חמישה תכשירים עם או ללא קילוף של הגזע בכרם בלכיש מאפריל ועד תחילת אוגוסט. תוצאות ראשוניות: גם השנה הקמחיות נראו החל ממאי ושיא האוכלוסייה היה ביולי-אוגוסט אך השנה בחלק מהכרמים רמת אוכלוסיה גבוהה נמשכה גם בספטמבר. בממשק אורגני רמת הקמחיות בד"כ גבוהה מבכרם תחת ממשק הדברה קונבנציונאלי באופן מובהק מכאן שהאויבים הטבעיים אינם גורם מספיק משמעותי. תוצאות ההשפעה של הטיפול המוקדם בקונפידור ובתגבור הצרעות אינן חד משמעיות ותלויות במיקום הכרם ובממשק ההדברה אם כי נראה שלטיפולים אלו השפעה והם מקנים יתרון בעיקר על מספר הזחלנים. ברמות אוכלוסיית קמחיות גבוהות במיוחד כפי שנצפו השנה בצפון רמת הגולן ההשפעה אינה משמעותית: בכרם האורגני בצפון נמצאה נגיעות של קמחיות במעל 90% מהאשכולות הן בחלקת הטיפול והן בחלקת הביקורת. בניסוי הדברה שנערך בלכיש נמצאו חומרים יעילים כנגד הקמחית ונמצא כי קילוף הגזעים מפחית את האוכלוסיה. בשנת המחקר הבאה יפוזרו קריפטולמוס בכרמי המחקר עם התחלת ההטלה במוקדים.