חזרה לתוצאות חיפוש

סחף מים כגורם לאובדן קרקעות פוריות בישראל: תהליכים דינאמיים וכלים להתמודדות ולמזעור נזקים

בעיה ידועה היא כי עיבוד קונבנציונאלי גורם לאובדן קרקע אך קשה מאד לכמת דינמיקת השפעות סוג העיבוד על קצב האובדן, בוודאי בקנ"מ אגני. פער ידע זה מגביל את ההתמודדות עם אובדן קרקע. [...] התוצאות מראות את הקשרים בין תכונות הגשם וסחיפת הקרקע באיזור המחקר וכן פותח מודל ראשוני לכימות סחיפה. מערכת קבלת ההחלטות גם היא הראתה תובנות בהקשר של שירותי מערכת. מומלץ כי עקרונות המודל יתורגמו למרחב אגני (קמ"ר) באמצעות ממ"ג ובכך יתרמו לזיהוי אזורים בסכנת סחיפה. יכולת זו תשמש בסיס לפיתוח מערכת קבלת החלטות להגנה על הקרקע פורייה בפני סחיפה על פי הע'קרונות שפותחו כאן.