חזרה לתוצאות חיפוש

מחקרים לשיפור ההדברה המשולבת במטעי התפוח – 2011

במטעי תפוח בחלקות מודל מסחריות לא נעשה שימוש בתכשירים רחבי טווח ומפירי איזון מקבוצות הזרחנים האורגנים, הקרבמטים, הפירטרואידים ותכשירים מכילי גופרית. הדברת מזיקי המפתח, זבוב הפירות הים-תיכוני (זפי"ת) מבוססת על אמצעי משיכה וקטילה בשילוב ריסוסי תגבור בתכשירים בררניים והדברת עש התפוח על שיטת בלבול הזכרים. אוכלוסיית החרקים המוצצים מווסתת על ידי שימוש בתכשירים סיסטמיים בהגמעה ואוכלוסיית האקריות מווסתת באופן ביולוגי מלא על ידי אקריות טורפות מקומיות. כדי לקיים ממשק זה ביעילות לטווח ארוך צריך להביא להפחתה באוכלוסיית הזפי"ת על ידי טיפול בדרגות הצעירות ולפתח אמצעים להדברת כנימת הדם שאינם מבוססים רק על תכשירים כימיים. פיתוח אמצעים לשמירה על רמה נמוכה של אוכלוסיות מזיקי המפתח במטע ויישום אזורי של השיטה יתרמו לקיומה ביעילות לטווח ארוך.