חזרה לתוצאות חיפוש

מאזן שטחים פתוחים – כלי מוצע למקבלי החלטות

1. בעשורים האחרונים פותחו כלים כלכליים במטרה לסייע למתכננים בכל גזרות התכנון להכניס מרכיבים כלכליים למערכת השיקולים המנחה אותם. בייחוד בלט הצורך בכלים כלכליים להערכת התועלת של הסביבה והקיימות. מתכנני הסביבה נדרשו לכלי שיסייע לתת ערך ולשכנע בקיומו של נכס סביבתי. וכך לדוגמא פותחו כלים שכוונו בעיקר לשאלה: מה הערך הכלכלי שיש לייחס למגוון ביולוגי. הניתוח הכלכלי התמקד בשלוש שאלות: א. כמה התועלת: הערכה כלכלית של תועלת המגוון הביולוגי ב. כדאיות: ניתוח עלות למול תועלת, וקביעת סדר עדיפויות ג. איך: הצגת כלים להשגת יעדי השימור 2. כיום הלכה והוטמעה ההכרה בדבר קיומם של נכסים סביבתיים, אך עדיין מרבית הכלים התכנוניים קובעים כללי "אסור" ו"מותר". 3. ניתן למנות עוד מספר סוגיות המקשות על השימוש בכלים הרגילים של עלות למול תועלת, ובהן גם העבודה שבבחינה כספית רגילה, יש יתרון גדול לאינטרסים הנדל"ניים, על פני כל ערך סביבתי, בייחוד באזורים בהם המגוון הביולוגי מייצר נוף וערכים סביבתיים שמעלים את ערך הנדל"ן ואת תקבולי הארנונה והיטלי ההשבחה לבעלי עניין. בעיה נוספת היא שמפת בעלי העניין מורכבת, וקשה להגדיר מי ניזוק ומי משיג תועלת וכמה. 4. כחלופה לדיון הכלכלי הקיים, מוצעת שאלה אחרת, אשר מקורה בתחום האסטרטגיה העסקית. מוצע להניח שבידנו מערך של נכסים סביבתיים, ולפנינו השאלה הבסיסית העומדת בפני כל חברה עסקית, בבואה לתכנן את מהלכיה לטווח ארוך: מה דרכי הפעולה הנכונות במטרה לייצר את מירב הערך ממערך הנכסים הסביבתיים שבידנו? מוצע לשים לב להימנעות בעיסוק מי מרוויח וכיצד מחלקים את הערך הנוצר. לצורך הצגת הנושא נבחר נכס אקולוגי אחד ואיזור גיאוגרפי תחום: א. הנכס הוא מערך אקולוגי אשר מייצר תנאים מיטביים לקיימות דבורי דבש. ב. אופן המדידה הוא באמצעות התרומה של השטחים לתפוקת הדבש ג. האזור התחום הוא שטחי המועצה האזורית חוף אשקלון, ובשיתוף ראש המועצה וצוותו, כדי לשפר את הסיכוי לפתח כלי מדיניות יישומי 5. בנייר זה נעשה ניסיון למפות את מאזן הנכסים שבידנו לקיימות דבורים בתחום המועצה, כדי לאפשר למקבלי ההחלטות לפעול בשיטות המקובלות בתכנון אסטרטגי עסקי, ולפי השלבים הבאים: א. ניתוח מצב קיים: מיפוי מאזן הנכסים ב. הגדרת מטרות: השבחה כמותית ואיכותית של הנכסים שבידנו. לצד הצורך בשימור הנכסים, מוצע להציב יעד של שיפור, כמקובל בתחום העסקי. ג. הצבת חלופות פעולה: בחינה של שינויים אפשריים במערך השטחים, כדי להשביח את הערך הסביבתי, גם כאשר באזור נעשים מהלכים של פיתוח נדל"ן ותעשיה שפוגעים בחלק מהנכסים הסביבתיים. ד. ניתוח החלופות ובחירת החלופה המועדפת והיישומית 6. כדי להציב מטרה של השבחת הנכסים הסביבתיים, מוצע בנייר זה כלי למדידת מאזן הנכסים, ויצירת מערך דיווח כמו-חשבונאי. מקבלי ההחלטות במועצה ידווחו אחת לרבעון על מאזן הנכסים לקיימות דבורים, וימדדו על פי ציון הקיימות ועל פי השיפור המתמיד שהם ידרשו מעצמם להשיג. הנחת העבודה היא שהדרך המיטבית להגיע להישגים בתחום צריכה לכלול מדידה, שהיא הכלי המרכזי בידי מקבלי ההחלטות להצבת יעדים ולבקרה. 7. החזון הוא שלמדינת ישראל יהיה ספר נכסי המגוון הביולוגי, ולצד דיוני התקציב, תיבחן הממשלה אחת לרבעון על עמידה ביעדי השבחה של הנכסים הסביבתיים. כבר כיום יש פרויקטים העוסקים בכך, ובראשם תוכנית הניטור הלאומית למגוון ביולוגי בשטחים פתוחים בישראל של המאר"ג (מערך אקולוגי רב גורמי). מוצע כאן ניסיון בתחום ממוקד להציג כלי מדידה, ואופן השימוש בו.