חזרה לתוצאות חיפוש

ייעול השימוש במים והפחתת פוטנציאל זיהום מי התהום על ידי שימוש באומדן מאזני מים ומומסים בשדות מושקים

החקלאות העולמית ניצבת כיום בפני שתי בעיות עיקריות: 1. ירידה בכמות המים המופנים לחקלאות ובאיכותם; 2. עליה בזיהום מי תהום והמלחתם, הנגרמת כתוצאה מהשקיה עודפת. אחת הדרכים האפשריות להקטנת צריכת המים לחקלאות והפחתת זיהום מי תהום באזורים אלה היא על ידי ייעול ההשקיה. השקיה אופטימלית (כמות ועיתוי) תעלה מחד את יעילות הקליטה של המים על ידי צמחים, ומאידך, תקטין את כמות המים, המלחים והדשנים המוסעים למי התהום. במחקר זה תבחן האפשרות לאמוד באופן מדויק את צריכת המים והדשן של צמחים הגדלים בשדות מושקים בעזרת עריכת מאזני מים ומומסים באמצעות ליזימטרים זולים הממוקמים בלב השדה במטרה לחסוך במים ובדשנים.