חזרה לתוצאות חיפוש

חומרים רפואיים ממי קולחים: קליטה על ידי צמחים וגורל בקרקע

בעשורים האחרונים גדל והתרחב השימוש בחומרים רפואיים ע"י האוכלוסייה במדינות המערב. חלק מהחומרים הרפואיים אינם עוברים טרנספורמציות ו/או פירוק בתהליך הטיפול בשפכים. עקב השימוש האינטנסיבי במי הקולחים להשקיה במדינת ישראל יש חשש כי החומרים הרפואיים העמידים לטיפול בשפכים מוסעים לאזורים חקלאיים נרחבים. בקרקע עלולים חומרים אלה להיספח לפאזה המוצקה, או לנוע עם תמיסת הקרקע, להתפרק, להשפיע על הפעילות המיקרוביאלית, וכן להיקלט ע"י צמחים. מהלך שיטות עבודה: בפרויקט זה בחנו את מידת היציבות בקרקע של מספר חומרים רפואיים, על סמך תוצאות חלק זה במחקר התמקדנו בקליטה של החומר הרפואי קרבמזפין )CBZ )על ידי צמחי מלפפון. בנוסף בחנו את הגורמים המשפיעים על מידת הקליטה והניוד בצמח. תוצאות עיקריות: נצפתה קליטה של החומר הרפואי קרבמזפין בצמחי מלפפון. חומר זה לא התפרק בקרקע באינקובציה של עד 50 ימים. חומרים רפואיים אחרים התפרק בקרקע בקצבים שונים בהתאם למבנה הכימי שלהם ולסוג האינטראקציות אותם הם מקיימים בקרקע. מסקנות והמלצות: תוצאות עבודתנו מוכיחות שקרבמזפין יכול להיקלט על ידי צמחים המושקים בקולחים גם כאשר ריכוזו נמוך מאוד, כמו הריכוזים השכיחים בקולחים. מתוצאות עבודתנו עולה שקרבמזפין הצטבר בעיקר בעלים ולא בפירות לפיכך, מתעורר הצורך לערוך ניסויים נוספים בהם תיבחן קליטת CBZ על ידי גידולים בהם החלק הנצרך למאכל אדם הוא העלים, כגון חסה וכרוב.