חזרה לתוצאות חיפוש

השפעת השקיה בקולחים ותוספת בוצות שפכים לקרקע על יחסי נגר/סחף/גשם ותנועה עילית של מזהמים אי-אורגניים

מטרת המחקר הנוכחי הייתה ללמוד את השפעת השקיה בקולחים לאחר טיפולים שונים ותוספת בוצות שפכים שונות לקרקע על הנגר, הסחף ותנועה עילית של מזהמים אי-אורגניים. המחקר כלל הרצות במדמה גם של קרקעות חמרה לס וורטיסול לאחר שהושקו בארבע רמות טיפול שונות של קולחים וניסוי בחלקות נגר בשדה בגשמים טבעיים בחורפים 2010-2009 ,2011-2010 ו- 2012-2011 .הטיפולים בניסויי השדה כללו, ביקורת )קרקע ללא תוספת בוצה( ותוספת של שלושה סוגי בוצות שפכים שונות שהוספו בנפרד לקרקע בכמות של 5.1 טון חומר יבש לדונם. ההשקיה בקולחים השונים שינו את ההתכונות ההידראוליות של הקרקעות השונות, וע"י כך כמויות הנגר והסחף השתנו. תוספת הבוצות הקטינה את כמות הנגר והסחף לעומת טיפול הביקורת. הפחיתה הזו נבעה בעיקר מהעלייה ביציבות התלכידים בפני הקרקע שצמצמו את תהליך היווצרות הקרום ואת הירידה בערכי החידור של הקרקע. הקטנה בכמויות הסחף בטיפולי הבוצה מסוג ב' וקומפוסט בוצה נבעה מהפחיתה בכמות הנגר שהתקבלה בטיפולים אלו, שגרמה להקטנה ביכולת ההסעה ובכוחות החתירה של הנגר העילי, ומעלייה ביציבות מבנה תלכידי הקרקע. נמצא במחקר שלתוספת בוצה מסוג ב' או קומפוסט בוצה השפעה מטייבת מבחינת שימור קרקע והקטנה באיבודי מים מהשדה החקלאי כתוצאה מהקטנה בכמויות הנגר העילי. למרות שריכוז חומרי ההזנה במי הנגר עלו כתוצאה מתוספת הבוצות, ההשפעה השלילית לסביבה של תוספת קומפוסט בוצה ובוצה סוג ב' הייתה פחותה מכיוון שכמויות המקרואלמנטים שהוסעו מהשדה החקלאי עם מי הנגר למערכת האקולוגית לא השתנו או פחתו לעומת טיפול הביקורת.