חזרה לתוצאות חיפוש

השפעת הייעור על דינאמיקה של אוכלוסיות טורפים בסביבה החקלאית של צפון הנגב

הסביבה החקלאית בעלת רמת הפרעה גבוהה ומקשה על קיום אוכלוסיות יציבות של אויבים טבעיים. אויבים הטבעיים בעלי מחזור חיים ארוך יחסית לעונת החיטה ונדרשים בתי גידול חילופיים בין עונות הגידול. מטרות המחקר: לאמוד את השפעת עצים נטועים ובתי גידול נוספים על דינאמיקת אוכלוסיות העכבישים בשדות חיטה צמודות ולבחון האם אוכלוסיות עכבישים תורמות לבקרת אוכלוסיות המזיקים בבית הגידול החקלאי. [...] מסקנות והמלצות ליישום: א. העצים הנטועים משמשים אתר רביה לעכבישים פעילי קרקע בין עונות גידול החיטה. ב. בבתי גידול חילופיים של שטח פתוח וגידולי קיץ נמצאות בין עונות הגידול אוכלוסיות של מינים שונים המופעים בחיטה בעונת הגידול. ג. כדורניים וקלוביונידים, המהגרים לתוך החיטה, ניזונים מכנימות עלה. ד. נדרש מחקר הבודק מעבר של מינים בין בתי הגידול והרחבת המידע על טריפה של מזיקים ע"י מיני עכבישים שונים.