חזרה לתוצאות חיפוש

השפעה של יישום קומפוסט על התבטאות מחלות צהבון – 2004

הניסוי נערך בכרם של אלוני הבשן, בזן מרלו בחלקה עם שעור נגיעות גבוה. מטרת הניסוי לבחון את ההנחה שטיוב הקרקע עשוי להפחית את התבטאות מחלת הצהבון בגפנים. בשתי שנות הניסוי הראשונות ניבדק יישום של קומפוסט ויישום של אגרוביוסול ולאור התוצאות ביטלנו את טיפול האגרוביוסול בשנת הניסוי השלישית. יישום הקומפוסט נעשה לתעלה ברוחב ועומק של 15 ס"מ שנחפרה בצמוד לשורת הגפנים (צדדים שונים לסרוגין בשלוש שנות הניסוי).תעלה נחפרה וכוסתה שוב גם בטיפול הביקורת. הניסוי בוצע בבלוקים באקראי בשש חזרות אורך כל חזרה 50 עד 75 גפנים. סמוך למועד הבציר נספרו הגפנים המראות סימני מחלה בכל חזרה וחושב אחוז הנגיעות.