חזרה לתוצאות חיפוש

השלכות סביבתיות של עומסי יסודות הזנה ופסולות בקרקעות חקלאיות בישראל

בעבודה מוצג פירוט של היקף השטחים המושקים לפי סוג הגידול וסוג המים בחלוקה על פי מחוזות משרד החקלאות. המים והדשנים, המינרליים והאורגניים (קומפוסטים), וחומרי ההדברה ממקורות שונים המיושמים בקרקע נושאים אתם יסודות הזנה כדוגמת K:P:N ויסודות קורט ומזהמים כדוגמת מלחים, חומרים אורגניים מיקרומזהמים (כדוגמת תרופות), שאריות חומרי הדברה, חומרים רדיואקטיביים ועוד. במסגרת עבודה זו בוצע איסוף נתונים מקיף, ממקורות שונים, של כמויות יסודות ההזנה ומרבית המזהמים הפוטנציאלים השונים המיושמים בקרקעות חקלאיות וזאת על מנת לחשב את העומסים של אותם חומרים ומזהמים על בסיס ארצי ואזורי, וכן לבחון ולנתח את הנזק הסביבתי והבריאותי שעלול להיגרם כתוצאה מיישום אותם חומרים בקרקע. עומסי המזהמים בקרקע הושוו לערכי סף, היכן שניתן היה, על מנת להעריך את פוטנציאל הזיהום.