חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח

הערך הכלכלי של סוגי נוף חקלאי

דו"ח מסכם למחקר


החקלאות כיום מספקת, בנוסף לתפקידה המסורתי בייצור מזון וסיבים גם שירותי נוף, טבע וסביבה. המגזר החקלאי הוא חלק אינטגרלי ומהותי מהמרחב הכפרי בכלל ומה"תיירות הכפרית" בפרט אשר הינה אחת מצורות הפיתוח הכלכלי הרווחות יותר ויותר. חשיבותם של שירותי נוף, טבע וסביבה הולכת וגדלה במדינות המפותחות. שירותים אלה הינם מוצרים ציבוריים אשר אינם מוקצים דרך מנגנוני השוק כמו התוצרת החקלאית. כתוצאה מכך אין לשירותי הנוף, הטבע והסביבה מחיר בשווקים ואין להם ערך במערכת הכלכלית. השטחים החקלאיים אשר בנוסף לתוצרת החקלאים מספקים גם שירותי נוף וסביבה מוערכים בהערכת חסר, שכן החקלאים מקבלים תמורה רק עבור התוצרת החקלאית שהם מייצרים אך לא עבור שירותי הנוף והסביבה. בארצות מערביות, בצפון אמריקה ובמערב אירופה, הכירו מזמן בכשל זה ופיתחו כלי מדיניות שונים להתמודד עמו. לדוגמא:
1. פיתוח תיירות כפרית כהפנמה חלקית של ההשפעות החיצוניות של חקלאות.
2. תשלום סובסידיה ממשלתית לחקלאות עבור פעילויות משמרות נוף חקלאי.
3. רכישת שטחים חקלאים על ידי הממשל המקומי והפיכתם לפארקים ציבוריים.
עבודות קודמות בנושא בדקו את חשיבותם של שטחים חקלאיים כבסיס לפעילויות פנאי ונופש, למשל: בעבודה על אומדן הערך הנופי של שטחים חקלאיים בעמק החולה ועמק יזרעאל נאמדה התועלת הנובעת משטחים חקלאיים כמשאבי תיירות ונוף בארץ. באוסטריה נאמדה התועלת שמספקים האזורים הכפריים לתיירים באזור האלפים ונמצא כי ערך הנכונות לשלם השנתי הכולל שנאמד קרוב לסכום התמיכה ששולם לחקלאים באזור. בשוודיה אמדו את ערך הנכונות לשלם עבור השימור של שטחים חקלאיים מול אלטרנטיבת יעור ואת התועלת לאוכלוסייה, המסקנה היתה לתת פיצוי או סובסידיה ע"פ שטח מעובד באזורים חלשים (בהם הרווח מהחקלאות הוא קרוב או מתחת לאפס) כאלטרנטיבה לתמיכה במחיר התוצרת החקלאית.
עבודות אלה לא הבחינו בין סוגי הנוף השונים: נוף חקלאי איננו הומוגני ולכן מתן סובסידיות לחקלאי עבור הנוף החקלאי איננה יכולה להיות אחידה.
בעבודה זו, ברצוננו לבדוק אם אכן קיימת הבחנה בין סוגי הנוף החקלאי השונים ולדרג את התועלת הנובעת מסוגים שונים אלה של הנוף החקלאי.
דרוג שטחים חקלאיים שונים על פי שיטות של אומדני תועלת הציבור יספק כלי מדיניות לקביעת מנגנוני תמיכה בגידולים השונים על מנת להשיא את כלל רווחת הציבור. לאמידת ערכן שלאיכויות הסביבה תפקיד חשוב בקביעת מדיניות לפיתוח ושימור הסביבה, יתרה מכך, לא ניתן לתת ביסוס כלכלי למדיניות העוסקת בפיתוח ושימור סביבתי ללא אומדנים סבירים של הערך הכלכלי של איכויות סביבה שונות.