חזרה לתוצאות חיפוש

המגוון הביולוגי במערכות חקלאיות – כרם יין – דו"ח סופי 2014-2016

במחקר זה נוטר המגוון הביולוגי של צמחים פורחים ושל פרוקי-רגליים בכרמי יין בגליל העליון, ובשטחים טבעיים הצמודים אליהם. מטרות המחקר היו: 1. ללמוד על יחסי הגומלין בין בתי גידול טבעיים וחקלאיים סמוכים באמצעות השוואה של שפע והרכב מינים הנמצאים בהם. 2. לבחון את מגוון המינים בבית הגידול החקלאי תחת שני ממשקי הדברת מזיקים. תוכננה השוואה בין ממשק הדברה קונבנציונלי לבין ממשק מופחת-ריסוסים. בפועל, בגלל אילוצים בשטח, נערכה השוואה בין חלקות מזווגות תחת ממשק ריסוס קונבנציונלי. באחת החלקות יושמה גם הדברה בשיטת בלבול זכרים ובשנייה לא היה שימוש בבלבול. [...] תוצאות אלה מלמדות על החשיבות של שימור צומח טבעי בתוך הכרמים ובסמוך להם לעידוד פרוקי-רגליים מועילים. הממשק החקלאי שנבדק (בלבול זכרים) השפיע על אחד ממיני הפרזיטואידים שבדקנו, אבל לא על יתר הפרזיטואידים הנפוצים ועל פרוקי-רגליים אחרים, ועל כן נראה שהשפעות הלוואי שלו על המגוון הביולוגי מוגבלות. מחקרנו מהווה צעד ראשון לקראת תכנית ניטור ארוכת-טווח, ואנו ממליצים לחזור עליו מדי מספר שנים כדי לעמוד על השפעת שינויים אנתרופוגניים עתידיים על המערכת האגרו-אקולוגית.