חזרה לתוצאות חיפוש

הדברת תריפס הפרחים המערבי בפלפל באמצעות פשפשי אוריוס ואקרית הסבירסקי

תריפס הפרחים Frankliniella occdentalis הינו מזיק קשה רב פונדקאי בחקלאות בכלל ובגידול הפלפל בפרט. פרי פלפל שנמצאו עליו נזקי התריפס אינו עומד בדרישות היצוא. בשנים עברו טופל התריפס באמצעות שימוש בחומרים כימיים בלבד. העמידות שנוצרה בשנים אלו כנגד החומרים הבודדים שהיו קיימים להדברתו חייבה מציאת פתרון נוסף. במהלך העשור האחרון חברת ביו-בי (קיבוץ שדה אליהו) החלה בייצור פשפש האוריוס. פשפש זה מדביר בהצלחה את תריפס הפרחים ומוריד את הצורך בריסוסים כנגד המזיק. עד היום מקובל בערבה לפזר שישה פשפשי אוריוס למ"ר לקבלת הדברה יעילה של התריפס. בשנים האחרונות נכנסה לחבילת החרקים המיועדת להדברה ביולוגית בפלפל האקרית הטורפת סבירסקי, אף היא מתוצרת ביו-בי. אקרית זו ידועה גם כטורפת של דרגות הזחל הצעירות של תריפס הפרחים. פשפש האוריוס מהווה מרכיב יקר בחבילת ההדברה ועלתה השאלה אם ניתן לחסוך בכמות האוריוס לפיזור מאחר שגם אקרית סבירסקי עשויה לתרום להדברת התריפס. במהלך שתי עונות גידול נבחנה בתחנת הניסויים יאיר בערבה ההשפעה של פיזור רמות שונות של אוריוס, עם או בלי תוספת של אקריות טורפות, על רמות התריפס בשדה ועל רמת הנזק מתריפס בפירות. נבחנו רמות פיזור פשפשי אוריוס של 2 ו-6 פרטים למ"ר, עם ובלי אקרית סבירסקי במינון של 100 פרטים למ"ר לעומת אקרית סבירסקי לבד. בעונת הגידול הראשונה (8/2007) משטר הגידול היה אורגני ובעונת הגידול השנייה (9/2008) משטר גידול הפלפל היה קונבנציונאלי - הדברה משולבת. בניסויים נמצא שמינון של 2 פשפשי אוריוס למ"ר מנע נזקי תריפס בשתי עונות הגידול. לא נמצא הבדל מבחינת יעילות ההדברה של התריפס ומבחינת רמות הנזק מתריפס לפירות בין טיפולי רמות האוריוס השונות עם או בלי תוספת של אקריות טורפות. אקריות טורפות לבד הביאו להפחתה ברמות התריפס בהשוואה לביקורת לא מטופלת. רמת הנזק בפירות הייתה נמוכה מאד בשתי רמות האוריוס שנבדקו, נזק בינוני כאשר פוזרה אקרית טורפת בלבד ונזק חמור בחלקות טיפולי הביקורת. לסיכום, על פי התוצאות שהתקבלו במערכת הניסויית בתחנת "יאיר", נראה שניתן להפחית את מינון פשפשי האוריוס לפיזור בשטחי הפלפל בערבה מבלי לפגוע ביעילות ההדברה של תריפס הפרחים.