חזרה לתוצאות חיפוש

הדברה של חיפושית הקפנודיס באמצעות נמטודות קוטלות חרקים

במחקר זה נבדקה יעילותם של שלושה מיני נמטודות קוטלות חרקים להדברת חיפושית הקפנודיס הגורמת לנזק כלכלי קשה במטעים גלעיניים. נערכו טיפולי מניעה בעצי משמש ונקטרינה שנטעו בבית רשת ואוכלסו באופן יזום עם פרטים של המזיק וטיפולי תגובה בעצי שזיף נגועים בקפנודיס במטע מסחרי. בכל המקרים נמצא שהטיפול עם נמטודות היה יעיל יותר (לא מובהק) בהשוואה לביקורת ללא נמטודות. במקרים רבים התקבלה תוצאה טובה יותר במינון של שלושה מיליון נמטודות לעץ בהשוואה למיליון נמטודות לעץ. נראה שלתכיפות הטיפולים יש משקל גדול יותר להצלחה בהדברה מאשר למין הנמטודה והמינונים שנבדקו. בדגימות קרקע שנאספו לבדיקת הנוכחות והישרדות הנמטודות התקבלה שונות גבוהה במדגמים שנאספו מאותו אתר ובאותו טיפול, דבר המצביע על השפעתם של גורמים שונים בקרקע המפריעים לפעילות הנמטודות או על שיטת דיגום לקויה. בבדיקת האפשרות ליישם נמטודות דרך מערכת ההשקיה נמצא שאחוז גדול מהנמטודות עבר בהצלחה דרך הטפטפת לקרקע. סיכום התוצאות שהתקבלו במחקר זה מצביע על אפשרות חיובית לשפר את הדברת הקפנודיס על ידי שילוב של נמטודות קוטלות חרקים ונדרש לפתח פרוטוקל ליישום במטעי מודל מסחריים.