חזרה לתוצאות חיפוש

הדברה משולבת של אקרית הקורים של אבוקדו, Oligonychus perseae

אקרית האבוקדו גורמת לנזק לעלווה, פגיעה בגודל הפרי ולהפחתה במספר הפירות. מטרות המחקר - תגבור האקרית הטורפת E. scutalis בעזרת צמח הכיסוי עשב רודוס, המשחרר אבקה הנישאת ברוח, לשיפור הדברת מזיקים פרוקי רגלים; זיהוי וכימות תרומתם של טורפים כלליים במטע האבוקדו המסייעים בהדברה של אקרית האבוקדו O. perseae. שיטות העבודה: א) ביסוס העשב רודוס. ב) ניטור אוכלוסיות של האקריות הטורפות ואקרית האבוקדו. ג) בחינת השפעות חיוביות ושליליות על יבול האבוקדו. ד) כיסוי ברשת להערכת על התרומה של חרקים טורפים במטע. תוצאות – התוצאות שהתקבלו לאורך שלושת שנות המחקר הוכיחו שזריעת עשב רודוס יעילה לתגבור אוכלוסיות האקרית הטורפת. כמו כן התוצאות מהשנתיים האחרונות הראו מגמה על פיה עומס האוכלוסיות של אקרית האבוקדו נמוך יותר בעצים אשר מצידם נזרע עשב רודוס. בתצפיות שנערכו במעברים בהם נמצא עשב הרודוס לא נמצאו עדויות לכך שהעשב מתחרה עם עצי האבוקדו על מי ההשקיה. כמו כן, בהשוואת ממוצע היבול בין טיפולי הרודוס לביקורות בשנת 2009 לא נמצא הבדל. תוצאות המעקב אחר המזיק תחת רשתות המונעות את הכניסה לחרקים הצביעו על כך שבמטע קיימים אויבים טבעיים כל השנה, אובים אלו היו פעילים יותר בעצי הביקורת (ללא כיסוי רשת) בהם נמצא אחוז גבוה יותר של קינים קרועים. בעצים שכוסו ברשתות אחוז גבוה יותר של אקריות אבוקדו התפתח וסיים את מחזור חייו. משמעות התוצאות היא שלאויבים הטבעיים תפקיד חשוב במטע בטריפה ודיכוי של אוכלוסיות אקרית האבוקדו. נוכחות אויבים טבעיים גורמת לירידה בהתפתחות אוכלוסיות של אקרית האבוקדו הן ע"י טריפה ישירה והן ע"י אפשור טריפה לאויבים טבעיים נוספים. מסקנות והמלצות – תוצאות המחקר הצביעו על היתרון של הכנסת גידול כיסוי המפזר אבקה הנישאת ברוח על עידוד אוכלוסיית האקריות הטורפות וכתוצאה מכך על דיכוי אוכלוסיות המזיק. עשב רודוס מונע סחף קרקע ואינו מאפשר הצצה של עשבים אחרים לאורך החורף ולאחר עונה יוצר העשב שכבת בידוד על הקרקע המקטינה את אידוי המים. יש צורך במחקר לזיהוי וכימות תרומתם של טורפים כלליים.