חזרה לתוצאות חיפוש

הגדלת החיסכון במים בהשקיה בקונוע בשיטת הזילוף בשילוב עם עיבודי קרקע: בחינה מסחרית בחלקות מודל

בהשקיה בקונוע מתקבלות כמויות נגר וסחף גדולות יחסית. ניתן להתמודד עם בעיות אלו ע"י שימוש בגימום המגדיל את אוגר המים של פני השטח. מטרות המחקר העיקריות היו: 1. ללמוד את השפעת הגימום על שיעורי הנגר והסחף בהשקיה בקונוע בזילוף והתזה בקרקע לס; 2. לבחון את השפעת עיבוד בגימום על יבול של גידולים חקלאים בהשקיה בהתזה ובזילוף בקרקע ורטיסול ולס בשדות מסחריים. [...] הגימום נמצא לא יעיל במניעת נגר בהשקיה בזילוף עקב פריצת הדפנות של הגומות לאורך התלם. בניסוי זה לא נמצאו הבדלים מובהקים ביבול הטרי והיבש של הקלחים ובמשקל יבש של הביומסה בין הטיפולים השונים.