חזרה לתוצאות חיפוש

בחינת ממשק הזנה של ירקות בחקלאות אורגנית בקרקעות הנגב

הממשק האורגני המקובל לגידול ירקות מבוסס על ישום קומפוסט זבל בתחילת העונה ודישון בחומרים אורגנים מומסים עם ההשקיה או מוספים ישירות לקרקע במהלך העונה. גידול מטייב בין עונות גידול הירקות מקובל בממשק החקלאות האורגנית ומטרתו לשפר את פוריות הקרקע. בארבע בשנים האחרונות התבצע ניסוי שמטרתו לבדוק את ההשפעה ארוכת הטווח של ממשק המשלב יישום קומפוסט בתחילת העונה עם דשן ראש אורגני במהלך הגידול בשילוב עם גידול מטייב. צמחי פלפל ועגבנייה גודלו בחלקות קבועות בשלוש רמות של קומפוסט (5 ,10 ו-15 מ"ק לדונם) עם שתי רמות דשן "אורגן" (5.7 ו-15 לי למ"ק). ריכוז החומר האורגני בקרקע עולה עם השנים בכל רמת יישום נתונה ובכל שנה עם העליה ברמת היישום אך שיעור העליה תלוי ברמת הקומפוסט המיושם ובמשך שנות הגידול. ברמת הקומפוסט הנמוכה ריכוז החומר האורגני עולה בצורה קווית ישרה בשיעור של כ-%3.0 בשנה. לעומת זאת, בטיפולים בהם יושמו ריכוזי קומפוסט גבוהים העליה בעלת אופי של עקום רוויה. בסה"כ ריכוז הח"א בקרקע בתום ארבע שונות גידול היה 6.1 ,8.2 ו-%8.3 ברמות קומפוסט מיושם של 5 ,10 ו-15 מ"ק לדונם. רמת היבולים בשני הגידולים לאחר ארבע שנות גידול היתה גבוהה ובחלק ניכר מהטיפולים אינה נופלת מיבול שמתקבל בממשק הזנה קונבנציונאלי. בפלפל אף נמשכת המגמה של עליה ביבולים גם בשנת הגידול הרביעית בממשק הזנה אורגני, ואילו בעגבנייה נראה שרמת היבולים התייצבה לאחר שלוש שנות יישום של קומפוסט. השפעת הטיפולים התמתנה עם השנים בעיקר בעגבנייה. השפעת הגידול המטייב נבחנה במשך שלוש שנים שנה אחת גודל דוחן ובשנים האחרות שעועית. הצבת הניסוי בתתי חלקות עם וללא גידול מטייב לא מאפשרת לבחון סטטיסטית את ההבדל בכל שנה. בנוסף השונות הגדולה בין החלקות מקשה על קבלת מסקנות מהימנות. לפיכך מומלץ לבדוק את ההשפעה במבנה של ניסוי שבו יהיו חזרות גם לגידול המטייב.