חזרה לתוצאות חיפוש

בחינת השפעת סוגי קומפוסט שונים על כמות ואיכות היבול ברוקולה ובבזיל

שימוש בקומפוסט המוצנע בקרקע הוא חלק משגרת גידול ירקות ותבלינים. בצורה זו מתפקד הקומפוסט כדשן יסוד המטייב את הקרקע ומשפר תכונות כגון מרקם קרקע ותאחיזת מים ומצמצם את זיהום מי התהום שעלולים להיגרם על ידי עודפי דשן כימי. כיום ניתן להשיג קומפוסט שמקורו בחומרי גלם שונים לדוגמא: זבלי בעלי חיים, בוצת שפכים ופסולת אורגנית ביתית. לחומר המוצא ממנו יוצר הקומפוסט יש השפעה ניכרת על הרכב וכמות חומרי ההזנה המתווספים לקרקע ומכאן גם על השפעת הקומפוסט על תכונות הקרקע ועל כמות הדשן הכימי הנדרש בהמשך הגידול. מטרת הניסוי בשנה זו (2012-2013) הייתה לבחון שימוש בקומפוסט בוצה וקומפוסט זבל בעלי חיים כחלק מסך הדישון הכללי בגידול רוקולה ובזיל כאשר השלמת כמות הדשן הדרושה לגידול (חנקן בלבד) נעשתה על ידי תוספת דשן מינראלי. טיפול הביקורת הנו גידול ללא תוספת קומפוסט המבוסס על דישון מינראלי בלבד. תוצאות המחקר מראות כי לתכולת חומרי ההזנה בקומפוסט השפעה על תכולתם בעלים. כמו כן, כמות היבול המשווק לא הושפעה מסוג הקומפוסט ולא נמצאו הבדלים מובהקים ביבול בהשוואה לביקורת. לעומת זאת, חיי המדף ואיכות התוצרת הושפעו מהטיפולים והתקבלה ירידה באיכות בקומפוסט מזבל בעלי חיים על פני שימוש בקומפוסט בוצה ועל פני דישון מינראלי בלבד. ריכוז הניטרטים בעלים, נושא שחשיבותו עלתה לאחרונה עקב קביעת תקנים מחמירים באירופה לגידולי עלים כגון רוקולה, מושפעת מסוג הקומפוסט. עם זאת, בשלב זה של המחקר המגמה אינה ברורה דיה.