חזרה לתוצאות חיפוש

אנרגיה וחקלאות בת-קיימא

מקורות האנרגיה הראשוניים העיקריים בישראל הם נפט גולמי, פחם וגז טבעי, מרביתם מיובאים מחוץ לישראל. אספקת האנרגיה הראשונית וצריכת האנרגיה הסופית בישראל עלו ב- 20 השנים האחרונות בשיעור ממוצע של 4.4% לשנה, שיעור גבוה פי שניים מקצב גידול האוכלוסין באותן שנים. משק האנרגיה בישראל עובר בשנים האחרונות שינוי חד בעיקר כתוצאה מכניסת מקור אנרגיה חדש למשק – הגז הטבעי. הגילויים האחרונים של מרבצי גז טבעי גדולים לחופי המדינה יעודדו אף יותר את מגמת המעבר לגז טבעי ולאנרגיה מתחדשת. התנגדות ציבורית להקמת תחנות כוח פחמיות לייצור חשמל וקשיים פוליטיים וכלכליים בהקמת כורים גרעיניים פותחים אף הם כר הזדמנויות נרחב לגז הטבעי ולמקורות אנרגיה מתחדשת. אנרגיה מתחדשת והמגזר החקלאי שיטות ייצור האנרגיה המתחדשת שהן בעלות זיקה ישירה למגזר החקלאי בישראל הן: אנרגיה סולארית, רוח וביומאסה. שיטות ייצור אלו הן גם בעלות הפוטנציאל הגדול ביותר לייצור אנרגיה מתחדשת בישראל. שרטוט קווי מדיניות הנוגעים לממשק אנרגיה וחקלאות בישראל: על מנת להבין מהו האתגר הניצב בפני הסקטור החקלאי ועל מנת שיהיה ניתן להתמודד עימו בצורה מושכלת יש ליצור בשלב הראשון מאגר נתונים העוסק בצריכת האנרגיה בחקלאות על ענפיה השונים. בישראל, חרף המחקר הרב שנעשה במגזר החקלאי אין תשתית עובדתית איתנה הנוגעת לשימושי אנרגיה בחקלאות. סקר בסיס כזה צריך לכלול הן את השימושים הישירים באנרגיה והן את השימושים הבלתי ישירים באנרגיה. יש למקד את תשומת הלב והמשאבים בצעדים לחיסכון, התייעלות ושימור אנרגיה. מיקוד בהתייעלות האנרגטית בעזרת טכנולוגיות שקיימות כבר היום, יאפשר במקביל זמן חדירה לשוק לטכנולוגיות של אנרגיה מתחדשת. ניתן לפתח מספר רב של תוכניות לעידוד התייעלות אנרגטית במגזר החקלאי. יש לוודא כי תכניות אלו קובעות לעצמן יעדים ברורים וברי השגה להתייעלות אנרגטית, שהן כוללות מנגנוני ביקורת עצמית ושהן יוצרות קשר ישיר ומתמיד עם החקלאים. למגזר החקלאי פוטנציאל גדול להשתלב בענף הטכנולוגיות לייצור אנרגיה מתחדשת. בישראל שלושה תחומים בולטים בהקשר זה ושיש למקד סביבם את רוב תשומת הלב: אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח ואנרגיה מביומאסה. בשלב זה מרבית הטכנולוגיות הללו אינן יכולות להתחרות כלכלית עם מקורות אנרגיה קונוונציונאליים, ולפיכך יש לפתח תוכניות תמריצים שונות לעידוד טכנולוגיות אלו. יש לייעד כספים למחקר ופיתוח בתחומים אלו. בשלב הראשון את עיקר תשומת הלב יש לתת למחקר ופיתוח בתחום החיסכון, התייעלות ושימור האנרגיה במגזר החקלאי, אך במקביל יש לייעד כספים למחקר ופיתוח המעודד פיתוח ויישום של טכנולוגיות להפקת אנרגיה מתחדשת במגזר החקלאי.