חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח | הרצאה | מצגת | סרטון | פרסומים

עלות מול תועלת של ממשק שולי שדות בעמק חרוד

דוח מסכם למחקר, תקציר, סרטון ומצגת


לשימור או לשיקום של שטחים טבעיים בנוף החקלאי יש פוטנציאל להפוך את השטחים החקלאיים לידידותיים יותר לסביבה, אולם יש להם גם עלויות, והם עשויים להסב נזקים לשטח החקלאי (Batáry et al., 2015). ביצוע פעולות כאלה ופיתוח מדיניות שתעודד את יישומן בשטח מחייבים בחינה משולבת של פוטנציאל התועלת שלהם מבחינת שמירת טבע יחד עם הבנה של ההשלכות הכלכליות ופוטנציאל הנזק או התועלת. מחקרים באזורים ממוזגים הראו את יעילות הממשקים הללו בהגדלת מגוון המינים של מספר קבוצות טקסונומיות (Dicks et al., 2013), וגם מספר מחקרים בארץ (גלעדי וזיו, 2010; רותם ופורת, 2011; קיסר ואחרים, 2013) הצביעו על פוטנציאל חיובי. עם זאת, המידע בארץ עדיין חסר מבחינת היקף הקבוצות הטקסונומיות, הגידולים, הדינמיקה העונתית ובעיקר ההשלכות של יישום ממשקים אלה על החקלאים. המחקר שנציג כאן מתמקד בעמק חרוד. עמק חרוד הוא שטח חקלאי שהוגדר כמסדרון אקולוגי בין השטחים המוגנים ברמת צבאים בצפון והגלבוע בדרום, וברמה ארצית בין הגושים הטבעיים של הגליל והשומרון (שקדי ושדות, 2000; רותם ואחרים, 2015). בעקבות ההגדרה של רשות הטבע והגנים נערך סקר מקיף שהציע חלופות לטיפול בשטח המסדרון האקולוגי. החלופות היו השקעה בצירי נחלים, או התייחסות לכל המרחב כמסדרון על ידי יישום ממשקים אגרו-אקולוגיים בשטח החקלאי, כמו שיקום של בתי גידול בשולי השדות ולאורך השבילים החקלאיים והתיירותיים החוצים את העמק (קפלן וויטמן, 2011). עד כה הצעות אלה לא נבחנו אמפירית, ולא נאמדו התועלת והעלות הצפויות מהן. המחקר הנוכחי בחן את ההשפעות של שימור צומח טבעי בשולי השדות על המגוון הביולוגי בשטח החקלאי בהשוואה לבתי גידול טבעיים אחרים, כגון צירי נחלים ושטחי מרעה נרחבים, במטרה להבין את התועלת האקולוגית ואת ההשלכות הכלכליות של יישום החלופות השונות.