‫הגשת‬ הצעות

אחד האתגרים של פיתוח בר קיימא ושמירה על המערכות האקולוגיות של ישראל במאה ה-21 טמון בהבנה מעמיקה של תפקידיה הרבים של החקלאות. תכנית נקודת ח"ן נוסדה כדי ליצור תשתית ידע מקצועי בין-תחומי בנושא החקלאות הרב-תפקודית ובכך לסייע במעט בהשגת השינוי הדרוש בחקלאות האינטנסיבית הרווחת בישראל ולהפוך אותה לסביבתית יותר. מאז היווסדה, תמכה נקודת ח"ן בפרויקטים העשויים לתרום לפיתוחה של חקלאות נופית-סביבתית רב-תפקידית ורווחית, תוך עידוד הצעות מדיסציפלינות אקדמיות שונות (חקלאות, ביולוגיה, אקולוגיה, איכות הסביבה, קרקע ומים, כלכלה, תכנון, אדריכלות, משפטים ומדעי החברה).

בתקופה הקרובה יפורסם כאן ובעמוד הראשי של האתר הקול הקורא לשנת 2018.

 


כללים לפנייה לנקודת ח"ן והגדרות פנייה כשרה


 

1. נקודת ח"ן והוועדה המקצועית שלה שומרות לעצמן הזכות להזמין פרויקטים מגורמים שונים.

2. הגשת בקשות מלאות תתאפשר רק למוסדות המוגדרים כמוסדות ללא כוונת רווח, ומלגות נקודת ח"ן יוענקו למוסדות אלו בלבד ולא ליחידים או לישויות עסקיות. יש להמציא אישור על מעמד המוסד בעת הגשת ההצעה המלאה (סבב ב' כמפורט להלן)

3. מטרת הפרויקט תהלום את מטרות תכנית העבודה הנוכחית של נקודת ח"ן כפי שהוצגה לעיל.

4. פרויקטים שלהם תרומה ישירה (ומוכחת) לשיפורה ולפיתוחה של חקלאות בת קיימא או פרויקטים הרלבנטיים לגיבוש מדיניות ציבורית של פיתוח בר קיימא ויישומה יועדפו על פני פרויקטים הבאים להוסיף מידע ותו לא.

5. ההצעות יכללו הגדרה ברורה של תוצרים בני יישום שיצמחו מהפרויקט.

6. יועדפו הצעות משותפות לחוקרים מדיסציפלינות שונות, הצעות המשלבות עבודה מתחומי דעת שונים או הצעות המבוססות על שיתוף פעולה בין גופים/ארגונים/ מוסדות שונים.

7. נקודת ח"ן נותנת מספר מענקים. ניתן להגיש בקשות בהיקפים שונים של תקציב, בהתאם לצורכי הפרויקט, אולם אין התכנית מתחייבת לממן תקציב פרויקט מוצע במלואו או לתת את מלוא הסכום העומד לרשותה בכל שנת עבודה. יועדפו פרויקטים הממומנים בחלקם ממקורות נוספים. התכנית אינה מתירה לנכות תקורה או תשלומי מע"מ מן המענק.

8. על הפונים לגבש ולהציע פרויקט שיכול להסתיים במסגרת הזמן הנתונה בתכנית – שנה בודדת. במקרים חריגים ומנומקים יתאפשר לפרויקט להסתיים תוך 18 חודשים ממתן המענק; בכל מקרה, אין אפשרות להאריך את הפרויקט לאחר אישורו.

9. ניתן להגיש בקשה למענק המשך אחד בלבד בתנאי שניתן להוכיח הגדלת ההישגים. מענק ההמשך נתון לשיקולה של הוועדה המקצועית בדיוניה בסבב ההצעות השנתי הרגיל.

10. לכל מענק יכול להיות אחראי פרויקט ראשי אחד בלבד. אחראי פרויקט עם מענק פעיל (שבו טרם הוגש דו"ח לפרסום או לא הוגשה בקשת תשלום אחרונה או שניהם) אינו רשאי להגיש בקשה חדשה. אחראי פרויקט, שקיבל שני מענקים ומעלה מנקודת ח"ן, לא יוכל להגיש בקשה חדשה טרם חלוף שנתיים למענק האחרון. אחראי פרויקט יכול ליטול חלק בהצעה אחת בלבד בכל סבב; כך גם לגבי שותף לפרויקט.

11. המענק מיועד לפעילות מחקר/סקר/נייר עמדה/עבודת שטח/עבודת שדה וכדומה. אין להשתמש במענק לצורך נסיעות לחו"ל, פעילות סינגור או שתדלנות, שכר לימוד וציוד בהיקף גדול.

 


תהליך הגשת ההצעה


 

א. את ההצעות יש להגיש באתר האינטרנט של נקודת ח"ן בלבד, עד למועד שיקבע בקול הקורא.

בשלב ראשון מבקשת הוועדה המקצועית לקבל הצעות מקדמיות (עד 800 מילים בלבד) המגדירות את נושא העבודה, צוות העבודה, השיטות, תכנית עבודה (ללא פירוט), תוצאות ותוצרים צפויים ומסגרת תקציבית. את ההצעות יש לשלוח דרך האתר עד לתאריך סגירת הסבב כמפורסם באתר. הצעות שתגענה לאחר תאריך זה או שתוגשנה בצורה שונה לא תטופלנה.

ב. בשלב שני תבחר הוועדה המקצועית של נקודת ח"ן מספר הצעות המתאימות ביותר ליעדיה והנראות מבטיחות מבחינת התוצר המתקבל ותבקש לקבל הצעות מלאות. ההצעות האלו תוגשנה בטופס המתאים הנמצא גם הוא באתר האינטרנט של הקרן עד לחודש מרץ.

ג. נקודת ח"ן שומרת לעצמה את הזכות לבקש הרחבות או שינוי דגשים בעקבות בחינת ההצעות.

ד. לא ניתן לערער על החלטת הוועדה המקצועית.

פרויקט שזכה בתמיכה חייב בהגשת דו"ח ביניים, דו"ח סופי, דו"ח מתומצת לחוברת יום עיון (כולל תקציר באנגלית), הרצאה ביום העיון השנתי של התוכנית, ודו"ח מלא לפרסום באתר התכנית בסמוך ליום העיון. אבנירך אלו הם תנאי לתשלום. כללי הגשת בקשות התשלום יפורטו במכתב המענק.טופס הגשת הצעה למחקר

1 / חוקר ראשי פרטים אישיים

2 / פרטי מחקר

3 / פרטי חוקרים שותפים

הוסיפו חוקר/ת