חזרה לתוצאות חיפוש

תוצרי הלוואי בחקלאות ישראל: מסמך מסכם לקביעת מדיניות והערכת עלויות

תוצרי הלוואי (פסולת) הנוצרים בתהליך הייצור החקלאי הם בעיקר משאב אורגני הכולל זבל בע"ח, פגרים, גזם שנתי וגדמי עקירות, שאריות צמחים מבתי צמיחה ושאריות פרי מבתי האריזה ומהשטח החקלאי. לאחר טיפול מתאים, תוצרי לוואי אלה יכולים לשמש בעיקר כמשאב לטיוב הקרקע, כמזון לבע"ח ולהפקת אנרגיה "ירוקה", לחיפוי קרקע ולשמש כרפד לבע"ח. במהלך הפעילות החקלאית נוצרים גם תוצרי לוואי אי אורגניים והעיקריים שבהם הם יריעות ורשתות פלסטיק מבתי צמיחה, יריעות חיפוי קרקע, רשתות לחיפוי מטעים, אריזות חומרי הדברה וציוד השקיה, היכולים לשמש גם הם משאב למחזור. כיום (2015)חלק מתוצרי לוואי אלו לא מטופלים כראוי ומהווים מפגע סביבתי. משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד להגנת הסביבה, בשיתוף עם מרכז המועצות האזוריות בישראל, התאחדות חקלאי ישראל והלמ"ס, החליטו לקדם מדיניות לניהול וטיפול בתוצרי הלוואי בחקלאות. מטרת עבודה זו הייתה לייצר מסד נתונים מקיף שיוביל לקביעת מדיניות משותפת.[...] מסמך זה הוא סיכום של עבודת הצוותים המהווה מסגרת לקביעת מדיניות בנושא טיפול וניהול של תוצרי הלוואי מהחקלאות ומרוכז בו המידע הבא: אומדנים כמותיים ועדכניים של כל סוגי תוצרי הלוואי בחקלאות ישראל; פירוט אופני הסילוק והטיפול (פתרונות הקצה) המקובלים לכל תוצר והמלצות המשרדים לניהול ויישום הפתרונות השונים; אפיון של המצב הקיים בפועל כיום; בחינת היכולת הפוטנציאלית של קרקעות החקלאות לקלוט חזרה את כלל הפסולות האורגניות בישראל; ניתוח כלכלי של עלות הטיפול בתוצרי הלוואי השונים; הצעות למדיניות ופתרונות קצה בתחומים השונים.