חזרה לתוצאות חיפוש

ישום קומפוסט בקרקעות חקלאיות – תועלות ומגבלות

פסולת אורגנית שמקורה בבוצת שפכים, זבל בעלי חיים ופסולת ביתית מהווה מטרד מבחינה סביבתית, אולם ניתן, באמצעות טיפול ביולוגי (קומפוסטציה, עיכול אנארובי) להפוך אותה למשאב שינוצל לטיוב קרקעות חקלאיות והגדלת היבולים תוך צמצום השימוש בדשנים כימיים ובחומרי הדברה. סקר הקומפוסט שבוצע בשנת 2000 העריך כי בתרחיש סביר עולה הביקוש לקומפוסט על ההיצע ב-1.5 מיליון מ"ק לשנה. עבודה נוספת שנערכה על ידי משרד החקלאות בשנת 2006 בחנה את רמת הביקוש הצפויה עפ"י מגבלות חנקן וזרחן בקרקע והמליצה על יישום החומר האורגני בקרקע חקלאית