טופס הגשת הצעות לקול קורא

קול קורא לשנת 2022 יתפרסם במהלך חודש נובמבר 2021

תוכנית נקודת ח"ן תומכת במחקרים יישומיים קצרי טווח לקידום פרקטיקות חקלאיות משמרות סביבה בישראל (אגרו-אקולוגיה), תוך יצירת גוף ידע משמעותי וגיבוש קהילה מקצועית ומעורבת בתחום (להלן: "התוכנית").

התוכנית נוסדה ע"י יד הנדיב בשנת 2000 ופועלת כיום כמיזם משותף של משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") ביחד עם האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה. המשרד שותף במיזם זה כחלק ממטרות העל לקדם חקלאות סביבתית.

התוכנית פועלת כמסגרת לקידום מחקרים יישומיים מגוונים בתפר שבין חקלאות לאקולוגיה. תכנית נקודת ח"ן מהווה הזדמנות למפגש, לימוד ודיון עבור חוקרים מתחום החקלאות, הביולוגיה ולימודי הסביבה, חקלאים פעילים של ארגונים לשמירה על הסביבה וקובעי מדיניות בתחומי החקלאות, הסביבה והתכנון.

התכנית שואפת לקדם חקלאות סביבתית ואת התפתחות האגרואקולוגיה כדיסציפלינה ופרקטיקה בקרב אנשי מקצוע ומוסדות העוסקים בחקלאות ובשמירת טבע, בקרב חקלאים, מדריכים חקלאיים, מנהלי שטח ובקרב חוקרי אקדמיה.

אין בפרסום זה התחייבות לממן את מלוא תקציב המחקר המוצע או חלקו. אין בפרסום זה התחייבות לתמיכה במחקרים במלוא הסכום העומד לרשות התוכנית בשנת העבודה 2021.

כבר כיום ניתן לזהות כי המחקרים שהובילה התוכנית משמשים אנשי מקצוע בעבודה יומיומית ומצוטטים כמעט בכל מחקר או עבודה שנעשים בישראל בנושא.

קבלת הצעות למחקרים יישומיים קצרי טווח העוסקים בשיטות עיבוד ובפתרונות סביבתיים לפרקטיקות חקלאיות הנהוגות בישראל בענפי הצומח והחי. ניתן להגיש הצעות מעשיות לבחינת ממשקים בענפי החקלאות השונים ובהתאם לתנאים המקומיים, אשר עשויים למזער פגיעה בסביבה ובמשאבי הטבע מחד ו/או למנף ולחזק את התועלות החיצוניות של הפעילות החקלאית. העדפה תינתן להצעות שבהן יושם דגש/יוצג על שיתוף פעולה מהותי בין חוקרים, חקלאים ומדריכי חקלאות תוך התייחסות לפתרון אתגרים העולים מהשטח.

בהצעות שנבקש השנה יושם דגש על מחקרים הבוחנים אמצעים אגרו-אקולוגיים להפחתת נזקים לחקלאות ולסביבה, תוך בחינת כלים לצמצום נזקי אקלים קיצוני, נזקי בעלי חיים, מזיקים ומחלות ולטיפול בפסולת חקלאית. ניתן גם להגיש הצעות שיכללו בחינה רחבה של הפעילות החקלאית והשלכותיה החיוביות והשליליות, ברמה האזורית, כולל התייחסות לקשרים בין שטחי עיבוד וסביבתם הטבעית והאנושית, במטרה לאפיין הזדמנויות לקידום ממשקים יעילים לחקלאי ולסביבתו.

 
 

דווקא בימים אלה אנחנו רואים הזדמנות לרתום אנשים רבים יותר למחקר סביבתי, להנגשתו ולהטמעתו במדיניות ובהתנהלות היום-יומית.

אנחנו מזמינים אותך להצטרף לחוג חברי האגודה לאקולוגיה, ולסייע לנו להמשיך לפעול לקידום המדע והסביבה בישראל.

דמי החבר בסך 95 ש״ח לשנה מעניקים:

  • זכות הצבעה באסיפת החברים של האגודה
  • כניסה מוזלת לאירועי האגודה במהלך השנה