‫הגשת‬ הצעות

קול קורא לשנת 2020

מאז היווסדה לפני כ-20 שנים (2000), תומכת תכנית נקודת ח"ן במחקרים ופרויקטים יישומיים לקידום פרקטיקות חקלאיות משמרות סביבה בישראל (אגרו-אקולוגיה), תוך יצירת גוף ידע משמעותי וגיבוש קהילה מקצועית ומעורבת בתחום. התכנית שואפת להאיץ את התפתחות האגרואקולוגיה כדיסציפלינה ופרקטיקה בקרב אנשי מקצוע ומוסדות העוסקים בחקלאות ובשמירת טבע, בקרב חקלאים ומנהלים בשטח ובקרב חוקרי אקדמיה. עשרות מחקרי נקודת ח"ן, משמשים כיום אנשי מקצוע בעבודה יומיומית ומצוטטים כמעט בכל מחקר או עבודה שנעשים בישראל בנושא.

בשנת העבודה 2020 נבקש לקבל הצעות לעבודות/פרויקטים העוסקים בשיטות עיבוד ובפתרונות סביבתיים לפרקטיקות חקלאיות הנהוגות בישראל בענפי הצומח. ניתן להגיש הצעות מעשיות לבחינת ממשקים בענפי החקלאות השונים ובהתאם לתנאים המקומיים, אשר עשויים למזער פגיעה בסביבה ובמשאבי הטבע מחד ו/או למנף ולחזק את התועלות החיצוניות של הפעילות החקלאית. ניתן גם להגיש הצעות שיכללו בחינה רחבה של הפעילות החקלאית והשלכותיה החיוביות והשליליות, בעזרת שימוש בכלי ניתוח ומדידה מערכתיים כגון ניתוח מחזור חיים (LCA) של ענפים בחקלאות, טביעת רגל אקולוגיות, ניתוחי עלות תועלת (CBA) של ממשקים סביבתיים ועוד.

העדפה תינתן להצעות שבהן יושם דגש על שיתוף פעולה עם חקלאים או להצעות שיעמיקו את הבנתנו ביחס להיתכנות ולהשפעת פרקטיקות שכבר נסקרו בעבר ומתקיימות בצורות חלקיות/מלאות בשטח החקלאי. בנוסף, יוענק יתרון להצעות שתבחנה את הנושאים האמורים ברמה האזורית, כולל התייחסות לקשרים בין שטחי עיבוד וסביבתם הטבעית והאנושית.

כללים לפנייה לנקודת ח"ן והגדרות פנייה כשרה:

השנה ייבחנו פרויקטים בני שנה בלבד.

 1. נקודת ח"ן והוועדה המקצועית שלה שומרות לעצמן הזכות להזמין פרויקטים מגורמים שונים.
 2. הגשת בקשות מלאות תתאפשר רק למוסדות המוגדרים כמוסדות ללא כוונת רווח, ומלגות נקודת ח"ן יוענקו למוסדות אלו בלבד ולא ליחידים או לישויות עסקיות. יש להמציא אישור על מעמד המוסד בעת הגשת ההצעה המלאה (סבב ב' כמפורט להלן)
 3. מטרת הפרויקט תהלום את מטרות תכנית העבודה הנוכחית של נקודת ח"ן כפי שהוצגה לעיל.
 4. פרויקטים שלהם תרומה ישירה (ומוכחת) לשיפורה ולפיתוחה של חקלאות בת קיימא או פרויקטים הרלבנטיים לגיבוש מדיניות ציבורית של פיתוח בר קיימא ויישומה יועדפו על פני פרויקטים הבאים להוסיף מידע ותו לא.
 5. ההצעות תכלולנה הגדרה ברורה של תוצרים בני יישום שיצמחו מהפרויקט.
 6. תועדפנה הצעות משותפות לחוקרים מדיסציפלינות שונות, הצעות המשלבות עבודה מתחומי דעת שונים או הצעות המבוססות על שיתוף פעולה בין גופים/ארגונים/ מוסדות שונים.
 7. תכנית נקודת ח"ן בוחרת מספר מענקים. ניתן להגיש בקשות בהיקפים שונים של תקציב, בהתאם לצורכי הפרויקט, אולם אין התכנית מתחייבת לממן תקציב פרויקט מוצע במלואו או לתת את מלוא הסכום העומד לרשותה בכל שנת עבודה. אנו ממליצים שלא להגיש הצעה העולה על 65,000 ₪.
 8. יועדפו פרויקטים הממומנים בחלקם ממקורות נוספים. התכנית אינה מתירה לנכות תקורה או תשלומי מע"מ מן המענק.
 9. ניתן להגיש בקשה למענק המשך אחד בלבד בתנאי שניתן להוכיח הגדלת ההישגים. מענק ההמשך נתון לשיקולה של הוועדה המקצועית בדיוניה בסבב ההצעות השנתי הרגיל.
 10. לכל מענק יכול להיות אחראי פרויקט ראשי אחד בלבד. אחראי פרויקט עם מענק פעיל (שבו טרם הוגש דו"ח לפרסום או לא הוגשה בקשת תשלום אחרונה או שניהם) אינו רשאי להגיש בקשה חדשה. אחראי פרויקט, שקיבל שני מענקים ומעלה מנקודת ח"ן, לא יוכל להגיש בקשה חדשה טרם חלוף שנתיים מהמענק האחרון. אחראי פרויקט יכול ליטול חלק בהצעה אחת בלבד בכל סבב; כך גם לגבי שותף לפרויקט.
 11. המענק מיועד לפעילות מחקר/סקר/נייר עמדה/עבודת שטח/עבודת שדה וכדומה. אין להשתמש במענק לצורך נסיעות לחו"ל, פעילות סינגור או שתדלנות, שכר לימוד וציוד בהיקף גדול.
 12. תהליך הגשת ההצעה

א. את ההצעות יש להגיש באתר האינטרנט של נקודת ח"ן בלבד, עד ל- 5 במרץ 2020 בטופס הנמצא בקישור בחלק העליון של עמוד זה ("טופס הגשת הצעה למחקר"). בשלב ראשון מבקשת הוועדה המקצועית לקבל הצעות מקדמיות (עד 800 מילים בלבד) המגדירות את נושא העבודה, צוות העבודה, השיטות, תכנית עבודה (ללא פירוט), תוצאות ותוצרים צפויים ומסגרת תקציבית, בהתאם למבנה הטופס. את ההצעות יש לשלוח בטופס עד לתאריך סגירת הסבב כמפורסם באתר. הצעות שתגענה לאחר תאריך זה או שתוגשנה בצורה שונה לא תטופלנה.

ב. בשלב שני תבחר הוועדה המקצועית של נקודת ח"ן מספר הצעות המתאימות ביותר ליעדיה ותבקש לקבל הצעות מלאות. הצעות אלה תוגשנה בטופס המתאים הנמצא גם הוא באתר האינטרנט של הקרן עד ל-5 באפריל 2019.

ג. נקודת ח"ן שומרת לעצמה את הזכות לבקש הרחבות או שינוי דגשים בעקבות בחינת ההצעות.

ד. לא ניתן לערער על החלטת הוועדה המקצועית.

 1. פרויקט שזכה בתמיכה חייב בהגשת דו"ח ביניים, דו"ח סופי, דו"ח מתומצת לחוברת יום עיון (כולל תקציר באנגלית), הרצאה ביום העיון השנתי של התוכנית, ודו"ח מלא לפרסום באתר התכנית בסמוך ליום העיון. אבני דרך אלו הינם תנאי לתשלום. כללי הגשת בקשות התשלום יפורטו במכתב המענק. התכנית מעודדת פרסום באמצעים נוספים.


טופס הגשת הצעה למחקר

1 / חוקר ראשי פרטים אישיים

2 / פרטי מחקר3 / פרטי חוקרים שותפים

הוסיפו חוקר/ת

4 / פרטי תקציב

הוסיפו סעיף תקציבי