חזרה לתוצאות חיפוש

שימוש בקומפוסט בוצה במטעי זית לשמן

המעבר לגידול זיתים בשלחין על אדמות שוליות גורם לבעיות בגידול שחלקן מתבטא לעיתים במחסורים במיקרואלמנטים. מחסורים בהם לא נתקלו בעבר בגידול האקסטנסיבי. הניסוי בא לבחון שימוש בתעלות הזנה בכדי לשפר תכונות הקרקע וזמינות מינרלים, נבדקים טיפולים של קומפוסט בוצה בתעלה, קומפוסט בוצה בפיזור עילי, טוף בתעלה ואפר פחם בתערובת עם קומפוסט בתעלה. לאחר שבעונת המחקר הראשונה, הועמדו הטיפולים והחלנו באסוף נתונים. בעונה השנייה המשכנו באיסוף הנתונים. הניסוי הועמד על שני זנים- קורונייקי ופישולין. בשל בעיות בהתפתחות שתילי הפישולין, שונטעה החלקה והשתילים הוחלפו בשתילי ברנע צעירים. בעת הגשת הדוח הנוכחי, נראית השפעה קלה חיובית )אך לא מובהקת( על צימוח העצים ללא השפעה על קליטת מאקרו ומיקרואלנטים. לגבי קליטת המתכות הכבדות, נראית קליטה מוגברת של חלק מהמתכות, בעיקר כרום וקובלט בטיפולים- אך הערכים עדיין נמוכים למדי. בעת כתיבת שורות אלו, אנו ערב מסיק ראשון, כך שבשלב זה אין בידינו עדיין נתונים על השפעה על יבול ואיכות שמן.