חזרה לתוצאות חיפוש

שימור דבורים

תרגום עברי מטעם נקודת ח"ן. שִתלו פרחים מתאימים בגנים ובגינות. בשלושה מחקרים שנערכו בצפון אמריקה נמצאו יותר דבורי בר בגינות שבהם נשתלו צמחים המספקים מזון לדבורים, הן בהשוואה לגינות שתוחזקו באופן קונבנציונאלי והן בהשוואה למצב לפני השתילה החדשה. טפחו “גינות מזמינות”. במחקר השוואתי של אתרים בבריטניה נמצאו יותר מינים של דבורי בומבוס בגינות ביתיות עירוניות שתוחזקו ברמה פחות אינטנסיבית – מדד המשקף את הסדר בגינה ואת מידת השימוש במדבירי מזיקים. הגנו על מעזבות. לא התקבלו כל ראיות להשפעות של פעולות התערבות לשם הגנה על מעזבות מפני פיתוח מחודש שאינו רגיש לסביבה. שִמרו על בניינים או מבנים ישנים כאתרי קינון לדבורים. לא התקבלו כל ראיות להשפעות של שימור בניינים ומבנים ישנים המתאימים לקינון או המכילים דבורי בר מקננות. הגנו על בתי גידול טבעיים או טבעיים למחצה כדי למנוע את הסבתם לשטחים חקלאיים. לא התקבלו כל ראיות בנושא השפעת ההגנה על בתי גידול טבעיים או טבעיים למחצה על אוכלוסיות או חברות של דבורים. הגדילו את שיעור בתי הגידול הטבעיים או הטבעיים למחצה בקרקעות מעובדות. לא ידוע לנו על ראיות המדגימות את ההשפעות של שיקום בתי גידול טבעיים או טבעיים למחצה על המגוון או על שפע הדבורים באדמות החקלאיות שמסביב. השאירו אזורים לא מעובדים בתוך שטחים חקלאיים. בשני ניסויים חוזרים שבוצעו בגרמניה נמצא שעושר המינים של דבורים המקננות או משחרות (מחקר אחד מכל סוג) גדול יותר באזורים שהושארו במשך שנתיים או יותר ללא עיבוד, בהשוואה למשטרי ניהול אחרים או, במחקר הקינון, בהשוואה לשדות חריש. שקמו צמחייה באזורים עשבוניים עתירי-מינים. בניסוי מבוקר חוזר שבוצע בסקוטלנד נמצא שאזורים עשבוניים עתירי-מינים אשר נוהלו במסגרת תכניות לעידוד חקלאות סביבתית, משכו באביב יותר מלכות בומבוס המחפשות קנים, אך פחות מלכות משחרות, בהשוואה לאזורים עשבוניים לא-מנוהלים. בשלושה ניסויים קטנים שנערכו בבריטניה ובגרמניה נמצא שבאזורים עשבוניים משוקמים עתירי מינים היו חברות החרקים שפקדו את הפרחים דומות לאלו שנמצאו באזורים עשבוניים קדמוניים עתירי מינים, שמולם נערכה ההשוואה. שקמו שדות בור: שני מחקרים חוזרים שנערכו בבריטניה מצביעים על כך ששיקום ארוך טווח של שדות בור יבשים בשפלה יכול לשקם אוכלוסייה של דבורים במידה שווה לשדות בור מקוריים, וזאת לאחר 14-10 שנים. לא מצאנו ראיות על התערבויות לשם שימור דבורים בשדות בור ברמה. חברו בתי גידול טבעיים או טבעיים למחצה. לא התקבלו כל ראיות להשפעה של חיבור חלקות של בתי גידול טבעיים או טבעיים למחצה על חברות של דבורי בר. הפחיתו חריש של אדמות. בשני ניסויים חוזרים שנערכו בחוות דלועים בארה”ב התקבלו תוצאות סותרות. בניסוי אחד לא נמצא כל הבדל במספר הדבורים בין חוות שבהן בוצע חריש לבין חוות שלא בוצע בהן חריש, ואילו בניסוי השני נמצאו פי שלושה דבורי Peponapis pruinosa בחוות שלא בוצע בהן חריש לעומת חוות רגילות.