חזרה לתוצאות חיפוש

מזהמים אורגנים בקולחים ובבוצה: נוכחות בתוצרת חקלאית (צומח ובשר), תהליכים והשפעות

המחקר נועד לבחון סכנות אפשריות של נוכחות מזהמים אורגנים בבוצה ובקולחים ואת החשש כי החומרים יקלטו בצמחים ויצטברו בשרשרת המזון. המחקר מתמקד בקשר שבין קולחים/בוצה, קרקע, צמח ומזון מהחי. מטרות המחקר היו לבחון קליטה והתפלגות בצמח של חומרים רפואיים; לסקור נוכחות וריכוז מזהמים אורגניים בתוצרת חקלאית משווקת; ולבחון היתכנות מעבר מזהמים ממנת ההזנה אל הבשר והחלב. במחקר נערכו ניסויי חממה, נבדקה תוצרת חקלאית ונערכו ניסויים עם פרות וכבשים. מתוצאות ניסויי החממה והסקר החקלאי, קיימת קליטה של חומרים רפואיים שונים שמקורם בקולחים בצמחים חקלאיים )עגבנייה, מלפפון וחסה( כתלות בתכונות המזהם, הקרקע וצורת היישום. ממצאים חדשים ממחקר זה מצביעים כי carbamazepine לא רק שנקלט אלא גם עובר מטבוליזים בצמח ולפחות חלק מהמטבוליטים הינם בעלי סיכון בריאותי גבוה יותר מחומר המוצא. סקר התוצר שבדקנו הראה כי תוצרת חקלאית מושקית בקולחים ובעיקר זו המושקית בקולחים שמקורם בתשלובת הקישון מזוהמים ב-carbamazepine (תרופה אניטיאפילפטית יציבה בסביבה). תוצאות מניסויי חשיפה לחומרים הידועים כבעלי השפעה הורמונלית מראות שקיימת פגיעה בדומיננטיות והתפתחות פתולוגיות שחלתיות והאנדוקרינים בפרות, ופגיעה במורפולוגית אשכים בטלאים.