חזרה לתוצאות חיפוש

חיפושית האמברוזיה של האבוקדו והפטריה הסימביוטית שלה כבסיס לפיתוח ממשק הדברה ידידותי לסביבה

הצגת הבעיה: הנזק החמור הנגרם ע"י פגע האמברוזיה בישראל לאבוקדו ולמיני עצים אחרים. הפגע נגרם על ידי חיפושית האמברוזיה Euwallacea fornicatus. nr, הנושאת שלושה מיני פטריות: Fusarium euwalleceae שזוהתה זה מכבר, ושני מינים נוספים, Graphium sp ו-Acremonium sp, שהתגלו בשלהי השנה השנייה של המחקר. תוצאות עיקריות: א) הבנת פעילות החיפושית ואופי הפגיעה הנגרמת, ב) שכיחותה במרחב ואפיון מיני העצים הפונדקאים (כ- 50 מיני עצים) על פי רגישותם, ג) מעורבות של שלושת הפטריות הסימביוטיות והופעתן והתפשטותן בעצים הנפגעים, ובאוכלוסיית החיפושיות בהתאמה לדרגת ההתפתחות, ד) בחינת אפשרויות ההדברה והתכשירים המתאימים, ה) גיבוש המלצות מימשק. דיון ומסקנות: נחשפה מערכת מורכבת, המחוללת נזקים למיני עצים שונים, הבנת התנהגותה מאפשרת גיבוש ממשק לריסון הפגע. יחסי הגומלין עם עצים שונים מאופיינת עוצמות נבדלות של אלימות בהתאמה לפונדקאי. לכל אחד מיני הפטריות שזוהו תפקיד שונה בהתפתחות החיפושית ובאינטראקציה עם העץ הפונדקאי.