חזרה לתוצאות חיפוש

היבטים בכלכלת סביבה בהקשר החקלאי

כלכלת סביבה היא ענף בכלכלה שמטרתו ליצור מסגרת תיאורטית להבנה ולניתוח של תהליכים סביבתיים מנקודת מבט כלכלית ולבחון אפשרויות ליישום כלים שיביאו בחשבון את השיקולים הסביבתיים כחלק משיקולי השוק. תחום כלכלת הסביבה עוסק, בין היתר, בניהול מיטבי של משאבים טבעיים כמו אוויר נקי, שטחים פתוחים, קרקע ומים. כלכלת הסביבה בוחנת את המוצרים המופקים מהסביבה וכן את מה שהמערכת היצרנית פולטת אל הסביבה. הגישה הכלכלית מבוססת על ההנחה כי לכל דבר יש עלות ותועלת, וכי עלות ותועלת הם השיקולים לקבלת החלטות. בניתוח מההיבט של כלכלת הסביבה נעשה ניסיון לייצר ניטרליות ערכית, הנמצאת לעתים בסתירה לתפיסות החברתיות הגורסות ששמירה על האקולוגיה היא עניין מוסרי ואין לבחון אותו משיקולים כספיים. החקלאות היא ענף כלכלי חשוב, המשתמש במשאבי טבע רבים, בפרט מים וקרקע, משפיע עליהם ומושפע מאוד מזמינותם ומאיכותם. שימוש בכלים שפותחו במסגרת כלכלת הסביבה עשוי לסייע הן להבנה של תהליכים סביבתיים בחקלאות, והן לעיצוב מדיניות יעילה וכלכלית להתמודדות עם סוגיות חקלאיות-סביבתיות. להלן נסקור מושגי יסוד תיאורטיים בכלכלת הסביבה, ביטויים בחקלאות, כלים יישומיים שפותחו במסגרת תחום זה, ואפשרויות לתמרץ באמצעותם סביבה חקלאית שבה ההשפעות השליליות על הסביבה קטנות יותר, והתרומות הסביבתיות גדולות יותר.