חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח

חקלאות תומכת סביבה בגולן

דו"ח מסכם למחקר


החקלאות בגולן מהווה את אחד ממקורות הפרנסה העיקריים בקרב כ – 40,000 תושביו הדרוזים והיהודיים. היקף השטחים החקלאיים עומד על כ – 110,000 דונם, המהווים כ 10% משטחה הכולל של המועצה האזורית גולן. שטחי עיבוד חקלאי נוספים, שייכים למועצות הדרוזיות בגולן, העבודה הנוכחית לא מתייחסת לשטחים אלו. ענפי החקלאות בגולן מגוונים וכוללים גידולי שדה, מטעים ושטחי מרעה. תכנית להרחבת השטחים החקלאיים בכ – 30,000 דונם אושרה על ידי ממשלת ישראל. יישום התוכנית מחייב התחשבות בשיקולים סביבתיים בשל רגישות המגוון הנופי והביולוגי המאפיינים את שטחי הגולן. תוכנית אב לשטחים פתוחים בגולן הושקה בנובמבר 2014 . התוכנית משמשת בסיס לשמירה על איזון נכון בין פיתוח לשימור בגולן. התוכנית להרחבת השטחים החקלאיים בגולן מציבה הן אתגרים הן הזדמנויות לגורמים המעורבים ביישומה של תוכנית האב לשטחים הפתוחים בגולן. אתגרים אלו כוללים הקפדה על שימור הסביבה הטבעית בצד הפיתוח החקלאי ובנוסף, יצירת חזון משותף לחקלאי הגולן שיבטיח תוצרת חקלאית בריאה, ופרנסה ראויה. למימוש החזון החקלאי סביבתי, נדרשת תכנית אזורית מקיפה שתתמקד בחקלאות סביבתית ותאפשר לחקלאי הגולן לבסס חקלאות תומכת סביבה כחלק משגרת התרבות החקלאית בגולן. במסגרת התכנית הוגדרו בעזרת חקלאי בגולן המאפיינים של חקלאות גולנית תומכת סביבה. מטרות הפרויקט:
– לגבש תכנית אופרטיבית לקידום חקלאות תומכת סביבה ברמת הגולן, בהתייחס למשמעויות הסביבתיות ולמשמעויות הכלכליות של הפעילות החקלאית.
– לקדם את יישום התכנית בקרב ציבור החקלאים בגולן, כך שהמלצות הפרויקט יוטמעו במסגרת תהליך הרחבת השטחים החקלאיים בגולן, ובקרב חקלאי הגולן בכלל.
הפרויקט התמקד בשני ענפי גידול: תפוח וכרם יין.
במסגרת הפרויקט בוצע מיפוי מקיף של מערכי הגידול הקיימים בקרב חקלאי הגולן ונבחנו המשמעויות הכלכליות של הממשק הסביבתי, באופן המאפשר לחקלאי לבחור את המרכיבים המתאימים לו מבחינה אגרו טכנית, חקלאית וסביבתית. יישומו בפועל של הממשק הסביבתי המוצע מתחיל בימים אלו. כפיילוט להטמעת הפרויקט נבחר מקבץ של שטחים חקלאיים בצפון הגולן. היישום בשלב הפיילוט כולל: פיתוח מערכי הדרכה, הטמעת תכנים סביבתיים בקורסים לחקלאים, הקמת פורום ייעוץ לחקלאים, מדריכים ופקחים, ותיאום מלא עם היקבים ובתי האריזה.