חזרה לתוצאות חיפוש

השפעת עיבוד הקרקע על גורל הפחמן והחנקן מיישום שאריות אורגניות בקרקע

מידע כמותי על יחסי הגומלין המורכבים שבין תהליכי המינרלזציה של החומר האורגני לבין תהליכים כימיים המתרחשים בקרקע כמעט ואינם מדווחים בספרות. השערת המחקר היא שתוספת חומר אורגני מאיצה תהליכי מינרלזציה של פחמן וחנקן וגורמת לירידה בחומציות הקרקע כתלות בקצב המינרלזציה ובכושר הבופר של הקרקע. ירידה זו גורמת לשינויים בתכונות הכימיות של הקרקע. מטרות המחקר הן- לבחון את השפעת ממשק העיבוד בשילוב עם תכונות החומר האורגני המוסף (שאריות תירס, זבל מפוסטר) על פליטת N2O ו-CO2 ביישום רב שנתי בשדה; לכלול במודל ה-NCSOIL את השינוי ב- pH ואת התהליכים הכימיים הקשורים בו; לבחון תגובת קרקעות בעלות תכונות שונות בתוספת חומר אורגני ובלעדיו לירידה ב-pH בטווח זמן קצר, לבחון את השפעת תכונות הקרקע על תהליכי המינרלזציה בטווח זמן ארוך; לכמת את התרומה של הניטריפיקציה ותגובת CO2 עם המים לירידה ב- pH ולבחון את השפעת תוספת קרבונטים למערכת על תהליכי קיבוע ושחרור של פחמן.