חזרה לתוצאות חיפוש
דו״ח | מצגת

הערכה כלכלית של שירותים אקולוגיים מקומיים וגלובליים עבור ענפי החקלאות השונים

דוח מסכם, מצגת


בשנים האחרונות גוברת המודעות לנושאי שימור הסביבה בכלל ובעיקר, לצורך לצמצם את פליטות
גזי החממה העשויות לגרום לשינוי אקלים גלובלי. מחד גיסא,  , גוברת הקריאה להגדיל את הייצור המקומי של מוצרי החקלאות כדי להפחית את ההשפעות הסביבתיות הנגרמות משימות של כלי תחבורה ובאנרגיה להובלת המוצרים ממדינה למדינה. מאידך גיסא, החקלאות בישראל צורכת חלק גדול ממשאבי המים המוגבלים במדינה, והגידול באוכלוסייה אף צפוי להגדיל את הלחץ על מקורות המים המצומצמים. התפלת מים יקרה וכרוכה בנזקים סביבתיים הכוללים שימוש באנרגיה, זיהום אוויר ופליטת גזי חממה. הגדלת הייבוא על חשבון הייצור החקלאי המקומי תאפשר לצמצם את הביקוש למים ולהקטין נזקים סביבתיים נוספים.