חזרה לתוצאות חיפוש

אומדן תועלות חיצוניות של שטחים חקלאיים בעולם ובארץ

לחקלאות תפקיד עיקרי והוא ייצור מזון וחומרי גלם. החקלאים מתפרנסים מחקלאות והציבור מפיק תועלת ישירה והיא מזון טרי וזמין. אך לחקלאות גם ערכים ותרומות חיצוניות שמעבר לתוצרת החקלאית עצמה. החקלאות מספקת למשל שירותים של נוף ומרחבים מטופחים, אוירה כפרית למטרות פעילויות פנאי ונופש ושמירה על משאבי וערכי טבע. שירותים אלו אינם נסחרים, בדרך כלל, ולכן קשה לאמוד את ערכם הכלכלי של שירותי אלו באמצעות מודלים כלכליים של מוצרים סחירים. בעולם ובישראל נערכו מחקרים שונים מתוך הכרה בחשיבות החקלאות מעבר לתפקידה הכלכלי המסורתי. בעבודה זו אסקור מחקרים מהעולם ומישראל שמטרתם הייתה לאמוד תועלות חיצוניות ועקיפות של שטחים חקלאיים, כולל התייחסות לשיטה שיושמה ולתוצאות.